ਤਿੰਨ

ਪੰਜਾਬੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਅੱਖਰ ਹੈ

  • ਬਾਹਰੀ ਕੜੀ

ਬਾਹਰੀ ਕੜੀ

ਗਿਣਤੀ ਸਿਖਣ ਦੀ ਸਾਈਟ


Other Languages