ਛੇ

ਪੰਜਾਬੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਹਿੰਦਸਾ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ '6' ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰੋਮਨ ਵਿੱਚ '6' ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।


Other Languages