ਚਾਰ

ਪੰਜਾਬੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਚੌਥਾ ਅੱਖਰ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ '4' ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ '4' ਵਧੇਰੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |

Other Languages