Liste over land etter BNP per innbygger

Liste over verdens land etter bruttonasjonalprodukt per innbygger ifølge IMF-data

Bruttonasjonalprodukt per innbygger kan anses som et produksjons- og velstandsnivå for en stat eller et område, målt som total verdiskaping i løpet av et år, delt på antall hjemhørende innbyggere i landet. Bruttonasjonalproduktet (BNP) viser verdien av alt som produseres i et land i løpet av et år, også kalt verdiskaping. Nasjonalregnskap ble utviklet i Europa i årene før og etter andre verdenskrig, og Verdensbanken data for 1960 gjengir tall fra nasjonale kilder. Det første forsøket på å beregne alle lands BNP per innbygger gjorde Verdensbanken i 1966, for året 1964[1] For de minst utviklede landene som ikke satte opp egne nasjonalregnskap, måtte Verdensbanken anslå verdiskapingen.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger gir en indikasjon av produktiviteten (produksjon per sysselsatt) og inntektsnivået (inntekt per innbygger) i et land, men det er viktig å være klar over at et slikt tall kan skjule både ulikheter i arbeidsdeltakelse og ulikheter i økonomisk fordeling. Når man legger til inntektene et land henter fra utlandet (i form av overføringer, renteinntekter, aksjeutbytte, konsernbidrag, osv), får man det mer komplette begrepet bruttonasjonalinntekt per innbygger, mens begrepet inntekt per innbygger bare innbefatter den delen av verdiskapingen som går til å avlønne folk gjennom lønns- eller kapitalinntekt, delt på antall innbyggere. BNP per innbygger innbefatter også investeringer og nettoeksport som ikke nødvendigvis kommer folk til gode i form av personlig inntekt.

Veksttakten av størrelsen Bruttonasjonalprodukt per innbygger justert for prisstigning, er ensbetydende med begrepet økonomisk vekst, som måles i prosent eller som indeksverdi (100+x). Økonomisk vekst er altså det samme som økt BNP per innbygger målt i faste priser.

Det er bare den bosatte, registrerte befolkningen som regnes som «innbygger» under begrepet - utenlandske midlertidig bosatte, asylsøkere, og flyktninger som ikke har fått opphold, regnes ikke med i grunnlaget for BNP per innbygger.

Andre språk