प्रतिव्यक्ति आय

प्रति व्यक्ति आय आर्थिक वृद्धिको नाप गर्ने र तुलना गर्ने एक परम्परागत अवधारणा हो ।

प्रति व्यक्ति आय प्राप्त गर्ने विधि

प्रति व्यक्ति आय प्राप्त गर्न निम्नलिखिच दुई कुराहरु थाहा हुनु पर्दछ १. कुनै वर्षको कुल राष्ट्रिय आय २. सोही वर्ष कुल जनसङ्ख्या अब प्रति व्यक्ति आय प्राप्त गर्न कुल राष्ट्रिय आयलाई जनसङ्ख्याले भाग गरेर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हुन जान्छ । मानौं वर्ष २०७२ को कुनै देशको राष्ट्रिय आय एक करोड छ तथा त्यस देशको जनसङ्ख्या २० हजार छ भने प्रति व्यक्ति आय निम्नलिखित हुन्छ प्रति व्यक्ति आय=.१०००००००/२००००

              =५०० रु

यदि यो राष्ट्रिय जी डी पी हुन्छ भने प्रति व्यक्ति जी डी पी र यदि जी एन पी प्रयोग गरिएको छ भने प्रतिव्यक्ति जी एन पी प्राप्त हुन्छ । सामान्यतया जी एन पी को प्रयोग हुन्छ ।

Other Languages