चित्र

चित्र भनेको कागज वा केहि सामाग्रीमा हात वा औजाले कोरेर वा खोपेर बनाईएको आक्रितीलाई चित्र भनिन्छ।

Other Languages