ലൈറ്റ് സ്ക്രൈബ് ലേബലിങ്

LightScribe new.JPG
പണിതീർന്ന ഒരു ലൈറ്റ് സ്ക്രൈബ് ഡിസ്കിന്റെ രണ്ടു വശവും
വിക്കിപ്പീഡിയ ലോഗൊ പതിപ്പിച്ച ഒരു ലൈറ്റ് സ്ക്രൈബ് ഡിസ്ക്

കോപ്പി ചെയ്യുന്ന സി.ഡി അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഡിയിൽ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ലേബൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന ഒരു ആധുനിക സംവിധാനമാണു ലൈറ്റ് സ്ക്രൈബ് ലേബലിംഗ്.

Other Languages
català: Lightscribe
čeština: LightScribe
Deutsch: LightScribe
English: LightScribe
español: LightScribe
français: LightScribe
italiano: LightScribe
日本語: LightScribe
ქართული: LightScribe
Nederlands: LightScribe
polski: LightScribe
português: LightScribe
русский: LightScribe
svenska: LightScribe
Türkçe: LightScribe
українська: LightScribe
中文: 光速寫