മുസ്സോറസ്‌


മുസ്സോറസ്‌
Temporal range: അന്ത്യ ട്രയാസ്സിക് , 215 Ma
PreЄ
Є
O
S
Mussaurus patagonikus DSC 2904.jpg
Fossil juvenile skeleton
Scientific classification
Kingdom:Animalia
Phylum:Chordata
Class:Reptilia
Superorder:Dinosauria
Order:Saurischia
Suborder:Sauropodomorpha
Infraorder:Prosauropoda
Genus:Mussaurus
Binomial name
Mussaurus patagonicus
Bonaparte & Vince, 1979

സോറാപോഡോമോർഫ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരിനം ദിനോസർ ആയിരുന്നു മുസ്സോറസ്‌. ഇവയുടെ ഫോസ്സിൽ കണ്ടു കിട്ടിയിടുള്ളത് അർജന്റീനയിൽ നിന്നും ആണ്. പേരിന്റെ അർഥം എലി പല്ലി എന്ന് വരും ഇതിനു കാരണം. ഇവയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഫോസ്സിൽ മാത്രമേ ഇത് വരെ കണ്ടു കിട്ടിയിടുള്ളൂ എന്നത് കൊണ്ടാണു്. ഇവ ജീവിച്ചിരുന്നത് ട്രയാസ്സിക് കാലത്തിന്റെ അവസാന കാലഘട്ടത്തിലാണെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു.

  • പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾ

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾ

Other Languages
العربية: موصور
català: Mussaure
čeština: Mussaurus
Deutsch: Mussaurus
English: Mussaurus
español: Mussaurus
français: Mussaurus
magyar: Mussaurus
italiano: Mussaurus
Nederlands: Mussaurus
ଓଡ଼ିଆ: Mussaurus
polski: Muszaur
português: Mussauro
русский: Мусзавр
Simple English: Mussaurus
svenska: Mussaurus
українська: Мусзавр
Tiếng Việt: Mussaurus
Volapük: Mussaurus
中文: 鼠龍屬