ദി സാറ്റർഡേ ഈവനിംഗ് പോസ്റ്റ്

The Saturday Evening Post
Saturday evening post 1903 11 28 a.jpg
1903 cover of The Saturday Evening Post: Otto von Bismarck illustrated by George Gibbs
പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഇടവേളBimonthly
പ്രധാധകർCurtis Publishing Company
ആകെ സർക്കുലേഷൻ
(December 2012)
355,537[1]
ആദ്യ ലക്കംഓഗസ്റ്റ് 4, 1821 (1821-08-04)[2]
കമ്പനിSaturday Evening Post Society
രാജ്യംUnited States
പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന പ്രദേശം.com
0048-9239

ഒരു അമേരിക്കൻ മാസികയായ ദി സാറ്റർഡേ ഈവനിംഗ് പോസ്റ്റ് വർഷത്തിൽ ആറ് തവണ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു. 1897 മുതൽ 1963 വരെ ആഴ്ചതോറും ഈ മാസിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു. 1969 വരെ.ഓരോ രണ്ടാഴ്ചയും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. 1920 മുതൽ 1960 വരെ, അമേരിക്കൻ ഇടത്തരക്കാരുടെ ഏറ്റവും വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചിട്ടുള്ളതും സ്വാധീനമുള്ളതുമായ മാസികകളിലൊന്നായി, ഫിക്ഷൻ, നോ-ഫിക്ഷൻ, കാർട്ടൂണുകൾ, ഫീച്ചേഴ്സ് എന്നിവയായി എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വീടുകളിൽ എത്തിയിരുന്നു.1960 കളിൽ ഈ മാഗസിന് വായനക്കാർ കുറയുകയാണുണ്ടായത്. 1969-ൽ ദി സാറ്റർഡേ ഈവനിംഗ് പോസ്റ്റ് രണ്ടു വർഷത്തേയ്ക്ക് പ്രസിദ്ധീകരണം നിർത്തിവച്ചു.1971-ൽ ഇത് ത്രൈമാസിക പ്രസിദ്ധീകരണമായി.

2013-ൽ മാഗസിൻ പുനർരൂപകൽപ്പന ചെയ്തു.