ഡി ലിറ്റ് ബിരുദം

പലരാജ്യങ്ങളിലും ഏതെങ്കിലും മേഖലകളിൽ വലിയ സംഭാവനകൾ നൽകിയിടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നൽകുന്ന ഒരു ബഹുമതിയാണ് ഡി ലിറ്റ് ബിരുദം (Doctor of Letters) . D.Litt.; Litt.D.; D. Lit.; or Lit. D. എന്നെല്ലാം ഇത് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്.

Other Languages