ടോമിറ്റാരോ മാകിനോ

ടോമിറ്റാരോ മാകിനോ

സസ്യവർഗ്ഗീകരണത്തിലെ സംഭാവനകളാൽ ജപ്പാനിലെ സസ്യശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ടോമിറ്റാരോ മാകിനോ- Tomitaro Makino (牧野 富太郎 Makino Tomitarō?, ഏപ്രിൽ 24, 1862 – ജനുവരി 18, 1957). ജപ്പാനിലെ സസ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവായി ഇദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നു.[1] ലിനയസിന്റെ രീതി പിൻതുടർന്ന് ജപ്പാനിലെ സസ്യങ്ങളെ വർഗ്ഗീകരിച്ച ആദ്യത്തെ ശാസ്ത്രകാരന്മാരിൽ മുൻപന്തിയിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാനം. തന്റെ Makino's Illustrated Flora of Japan -ൽ അദ്ദേഹം 50000 -ലേറെ സ്പെസിമനുകളെയാണ് ഡോക്കുമെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പഠനം പൂർത്തിയാവാതെ ഗ്രാമർ സ്കൂളിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങിയ അദ്ദേഹം പീന്നിട് പി എച് ഡി നേടുകയും, ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മദിനം ജപ്പാനിലെ സസ്യശാസ്ത്രദിനമായി അഘോഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.

Other Languages
azərbaycanca: Tomitaro Makino
français: Tomitarō Makino
日本語: 牧野富太郎
Nederlands: Tomitaro Makino
українська: Томірато Макіно