ചില്ലർ
English: Chiller

ഒരു ദ്രാവകത്തിൽ നിന്നും താപത്തെ നിർമാർജ്ജനം ചെയ്യുന്ന ഉപകരണമാണ് ചില്ലർ. ബാഷ്പ സാന്ദ്രീകരണം(vapor-compression ) വഴിയോ, ബാഷ്പ അവശോഷണ ചക്രം വഴിയോ ഇത് താപത്തെ നീക്കം ചെയ്യുന്നു.

Other Languages
العربية: آلة تبريد
English: Chiller
فارسی: چیلر
हिन्दी: द्रुतशीतक
日本語: チラー
Nederlands: Chiller (toestel)
српски / srpski: Расхладни уређаји
Türkçe: Soğutma grubu
українська: Чилер
Tiếng Việt: Chiller