ഗണിതത്തിന്റെ ഉത്ഭവം

എന്നാണ് മനുഷ്യൻ എണ്ണാൻ തുടങ്ങിയത് എന്നതിന് വ്യക്തമായ രേഖകളൊന്നും ഇല്ല. ചുറ്റുപാടുകളുടെ സമ്മർദം കൊണ്ടായിരിക്കണം മനുഷ്യൻ എണ്ണാൻ തുടങ്ങിയത്

പൊരുത്തപ്പെടുത്തൽ

എണ്ണമില്ലാത്ത കാലത്ത് മനുഷ്യൻ തന്റെ ആവശ്യങ്ങളെ നേരിട്ടിരുന്നത് ഒന്നിനൊന്ന് പൊരുത്തപ്പെടുത്തിയിട്ടായിരുന്നു.വസ്തുക്കളും കല്ലുകളും തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു ആദിമ മനുഷ്യർ ചെയ്തിരുന്നത്.പിൽകാലത്ത്, കമ്പുകളിൽ അടയാളമിടുന്ന സമ്പ്രദായവും ചരടുകളിൽ കെട്ടുകളിടുന്ന സമ്പ്രദായവും സ്വീകരിച്ചിരുന്നു.

Other Languages
Bahasa Indonesia: Sejarah matematika
日本語: 数学史
한국어: 수학사
Bahasa Melayu: Sejarah matematik
Simple English: History of mathematics
slovenščina: Zgodovina matematike
Basa Sunda: Sajarah matematik
Tiếng Việt: Lịch sử toán học
中文: 数学史