കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് 2006

18th Commonwealth Games
18th Commonwealth Games
Host city Melbourne, Victoria, Australia
Motto United by the moment
Nations participating 71 [1]
Athletes participating Approximately 4,500
Events 245 in 17 sports
Opening ceremony 15 March 2006
Closing ceremony 26 March 2006
Officially opened by Queen Elizabeth II
Athlete's Oath Adam Pine
Queen's Baton Final Runner John Landy
Main Stadium Melbourne Cricket Ground

2006ൽ കോമൺ‌വെൽത്ത് ഗെയിംസ് നടന്നത് മെൽബണിലാണ് . മൊത്തമായി പതിനെട്ടമാതെതും കോമൺ‌വെൽത്ത് ഗെയിംസുകളുടെ പേരു അങ്ങനെ ആക്കിയതിനു ശേഷം നടക്കുന്ന ഏട്ടാമത്തേതുമാണ് 2006 -ൽ നടന്ന ഗെയിംസ്. ഇത് മാർച്ച്‌ 15 മുതൽ 26 വരെയാണ് നടന്നത്. മെൽബണിൽ വച്ച് നടന്ന ഏറ്റവും വലിയ അന്താരാഷ്‌ട്ര കായിക മത്സരങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ഇത്. ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങുകളും സമാപന ചടങ്ങുകളും നടന്നത് മെൽബൺ ക്രിക്കറ്റ്‌ ഗ്രൗണ്ടിൽ ആയിരുന്നു. ഈ ഗെയിംസ്-ന്റെ ഭാഗ്യമുദ്ര കരാക് എന്ന പേരുള്ള കൊക്കാറ്റൂ പക്ഷി ആയിരുന്നു.

കലണ്ടർ

2010 കോമൺ‌വെൽത്ത് മത്സര ഇനങ്ങളുടെ കലണ്ടർ താഴെപ്പറയുന്ന രീതിയിലാണ്.

OC Opening ceremony Event competitions 1 Event finals CC Closing ceremony
March 15th
Wed
16th
Thu
17th
Fri
18th
Sat
19th
Sun
20th
Mon
21st
Tue
22nd
Wed
23rd
Thu
24th
Fri
25th
Sat
26th
Sun
Events
Ceremonies OC CC
Athletics 3 10 6 6 8 9 11 53
Badminton 5 5
Basketball 1 1 2
Boxing 11 11
Cycling 3 3 3 3 2 2 2 18
Diving 2 2 2 2 8
Gymnastics 1 1 2 5 5 1 1 4 24
Field hockey 2 2 2 6
Netball 1 1
Rugby sevens 1 1
Shooting 6 4 6 5 4 5 5 3 2 40
Squash 2 3 5
Swimming 5 5 9 5 11 7 42
Synchronised swimming 2 2
Table tennis 2 2 2 6
Weightlifting 2 2 2 2 2 2 2 1 1 16
Total Events 11 18 20 21 39 26 17 19 19 29 17 245
Cumulative total 11 29 49 70 109 135 152 171 190 219 245
March 15th
Wed
16th
Thu
17th
Fri
18th
Sat
19th
Sun
20th
Mon
21st
Tue
22nd
Wed
23rd
Thu
24tg
Fri
25th
Sat
26th
Sun
Events
Other Languages