എക്സിക്യൂട്ടബിൾ ആന്റ് ലിങ്കബിൾ ഫോർമാറ്റ്

ELF
എക്സ്റ്റൻഷൻnone, .o, .so, .elf, .prx, .puff
വികസിപ്പിച്ചത്യൂണിക്സ്
ഫോർമാറ്റ് തരംബൈനറി, എക്സിക്യൂട്ടബിൾ, ഒബ്ജക്റ്റ് കോഡ്, ഷെയേർഡ് ലൈബ്രറികൾ, കോർ ഡമ്പ്
Container forഎക്സിക്യൂട്ടബിൾ ബൈനറി തരങ്ങൾ

ബൈനറി, എക്സിക്യൂട്ടബിൾ, ഒബ്ജക്റ്റ് കോഡ്, ഷെയേർഡ് ലൈബ്രറികൾ, കോർ ഡമ്പ് ഇവയ്ക്കുള്ള ഒരു ഫയൽ തരമാണ് എക്സിക്യൂട്ടബിൾ & ലിങ്കബിൾ ഫോർമാറ്റ് (മുൻപ് എക്സൻസബിൾ ലിങ്കിങ്ങ് ഫോർമാറ്റ്) ആദ്യം System Vന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ബൈനറി ഇന്റർഫേസ് സ്പെസിഫിക്കേഷനിലാണ് പരാമർശിക്കുന്നത്. ഇത് പെട്ടെന്നു തന്നെ വിവിധ യൂണിക്സ് വെണ്ടർമാക്കിടയിൽ പ്രസിദ്ധമായി. 1999ൽ യൂണിക്സ്, യൂണിക്സ് സമാന ഓപറേറ്റിങ്ങ് സിസ്റ്റങ്ങളുടെ അംഗീകൃത ബൈനറി ഫയൽ തരമായി 86open പദ്ധതി അംഗീകരിച്ചു.

Other Languages