ഇൻഡോസൂക്കസ്

ഇൻഡോസൂക്കസ്
Temporal range: അന്ത്യ ക്രിറ്റേഷ്യസ്
Indosuchus.jpg
Restoration of Indosuchus
Scientific classification
Kingdom:Animalia
Phylum:കോർഡേറ്റ
Class:Sauropsida
Superorder:Dinosauria
Order:Saurischia
Suborder:തെറാപ്പോഡ
Infraorder:Ceratosauria
Family:Abelisauridae
Genus:Indosuchus
von Huene & Matley, 1933
Species
  • I. raptorius von Huene & Matley, 1933 (type)

അന്ത്യ ക്രിറ്റേഷ്യസ് യുഗത്തിൽ നിന്നും ഉള്ള ഒരു ദിനോസറാണ് ഇൻഡോസൂക്കസ്. തെറാപ്പോഡ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ട ഇവയുടെ ഫോസ്സിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഉള്ള ജബൽപൂരിൽ ഉള്ള ലമേറ്റ ഫോർമഷൻ എന്ന ശിലാക്രമങ്ങൾക്ക് ഇടയിൽ നിന്നുമാണ് കണ്ടു കിട്ടിയിടുള്ളത് .

പേര്

ഇൻഡോസൂക്കസ് എന്നത് ഗ്രീക്ക് പദമാണ്. ഇൻഡോ എന്ന വാക്കു കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സിന്ധു നദിയാണ്, സൂക്കസ് എന്നത് പുരാണ ഈജിപ്ഷ്യൻ മുതല ദൈവവും. (പേര് ഇങ്ങനെ എങ്കിലും മുതലയുമായി ഇവക്ക് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല )

Other Languages
čeština: Indosuchus
Deutsch: Indosuchus
English: Indosuchus
español: Indosuchus
suomi: Indosuchus
français: Indosuchus
Nederlands: Indosuchus
ଓଡ଼ିଆ: Indosuchus
polski: Indozuch
português: Indosuchus
русский: Indosuchus
Tiếng Việt: Indosuchus