അപകേന്ദ്ര പമ്പ്

അപകേന്ദ്ര പമ്പ്

ഏതെങ്കിലും ദ്രാവകത്തിന്റെ ഗതികോർജം കൂട്ടുന്നതിനുപയോഗിക്കുന്ന യന്ത്രം. താഴ്ന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽനിന്ന് ദ്രാവകം ഉയരത്തിലെത്തിക്കുന്നതിനാണ് സാധാരണയായി ഇതുപയോഗിക്കുന്നത്. കറങ്ങിചലിക്കുന്ന വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന പമ്പ്‌ ആണ് അപകേന്ദ്ര പമ്പ്.ദ്രാവകത്തിൽ അപകേന്ദ്രബലം ഉപയോഗിച്ച് പമ്പിൽ യാന്ത്രിക ഊർജ്ജത്തെ ഗതികോർജ്ജം ആക്കി മാറ്റുന്നു.

Other Languages