Трговски биланс

Биланс на кумулативна тековна сметка 1980–2008 според податоците на ММФ.
Биланс на кумулативна тековна сметка по жител 1980–2008 според податоците на ММФ.

Трговски биланс (или нето извоз, често се пишува со симболот NX) — разликата меѓу монетарната вредност на извозот и увозот како аутпут во една економија за определен период. Тоа е врската меѓу извозот и увозот на една нација.[1] Позитивен биланс се вика трговски суфицит, доколку повеќе се извезува отколку увезува. Негативниот биланс се вика трговски дефицит или неформално трговска разлика. Билансот на трговијата често се дели на биланс на добра и услуги. Првичните разбирања за функционирање на билансот на трговијата ги информира економските политика на раната модерна Европа дека се групирана под називот меркантилизам. Една изјава беше цитирана од делото Дискурс за општата добросостојба на ова англиско кралство во 1549 година и која гласи: „Секогаш треба да бидеме внимателни да не купуваме повеќе од странците отколку што им продаваме, бидејќи на тој начин ние ќе се осиромашиме, а нив ќе ги збогатиме“. Слично на ова се направи и систематско и кохерентно објаснување за балансот на трговијата со изјавата на Томас Мун од 1630 година: „Богатството на Англија е од надворешната трговија, односно, балансот на нашата надворешна трговија ја претставува доминантноста на нашето богатство“.

Other Languages