Стронциум

Стронциум  (38Sr)
Strontium destilled crystals.jpg
Општи својства
Име и симболстронциум (Sr)
Изгледметалик сребрено-бела
Стронциумот во периодниот систем
Водород (двоатомски неметал)
Хелиум (благороден гас)
Литиум (алкален метал)
Берилиум (земноалкален метал)
Бор (металоид)
Јаглерод (повеќеатомски неметал)
Азот (двоатомски неметал)
Кислород (двоатомски неметал)
Флуор (двоатомски неметал)
Неон (благороден гас)
Натриум (алкален метал)
Магнезиум (земноалкален метал)
Алуминиум (слаб метал)
Силициум (металоид)
Фосфор (повеќеатомски неметал)
Сулфур (повеќеатомски неметал)
Хлор (двоатомски неметал)
Аргон (благороден гас)
Калиум (алкален метал)
Калциум (земноалкален метал)
Скандиум (преоден метал)
Титан (преоден метал)
Ванадиум (преоден метал)
Хром (преоден метал)
Манган (преоден метал)
Железо (преоден метал)
Кобалт (преоден метал)
Никел (преоден метал)
Бакар (преоден метал)
Цинк (преоден метал)
Галиум (слаб метал)
Германиум (металоид)
Арсен (металоид)
Селен (повеќеатомски неметал)
Бром (двоатомски неметал)
Криптон (благороден гас)
Рубидиум (алкален метал)
Стронциум (земноалкален метал)
Итриум (преоден метал)
Циркониум (преоден метал)
Ниобиум (преоден метал)
Молибден (преоден метал)
Технициум (преоден метал)
Рутениум (преоден метал)
Родиум (преоден метал)
Паладиум (преоден метал)
Сребро (преоден метал)
Кадмиум (преоден метал)
Индиум (слаб метал)
Калај (слаб метал)
Антимон (металоид)
Телур (металоид)
Јод (двоатомски неметал)
Ксенон (благороден гас)
Цезиум (алкален метал)
Бариум (земноалкален метал)
Лантан (лантаноид)
Цериум (лантаноид)
Празеодиум (лантаноид)
Неодиум (лантаноид)
Прометиум (лантаноид)
Самариум (лантаноид)
Европиум (лантаноид)
Гадолиниум (лантаноид)
Тербиум (лантаноид)
Диспрозиум (лантаноид)
Холмиум (лантаноид)
Ербиум (лантаноид)
Тулиум (лантаноид)
Итербиум (лантаноид)
Лутециум (лантаноид)
Хафниум (преоден метал)
Тантал (преоден метал)
Волфрам (преоден метал)
Рениум (преоден метал)
Осмиум (преоден метал)
Иридиум (преоден метал)
Платина (преоден метал)
Злато (преоден метал)
Жива (преоден метал)
Талиум (слаб метал)
Олово (слаб метал)
Бизмут (слаб метал)
Полониум (слаб метал)
Астат (металоид)
Радон (благороден гас)
Франциум (алкален метал)
Радиум (земноалкален метал)
Актиниум (актиноид)
Ториум (актиноид)
Протактиниум (актиноид)
Ураниум (актиноид)
Нептуниум (актиноид)
Плутониум (актиноид)
Америциум (актиноид)
Кириум (актиноид)
Берклиум (актиноид)
Калифорниум (актиноид)
Ајнштајниум (актиноид)
Фермиум (актиноид)
Менделевиум (актиноид)
Нобелиум (актиноид)
Лоренциум (актиноид)
Радерфордиум (преоден метал)
Дубниум (преоден метал)
Сиборгиум (преоден метал)
Бориум (преоден метал)
Хасиум (преоден метал)
Мајтнериум (непознати хемиски својства)
Дармштатиум (непознати хемиски својства)
Рентгениум (непознати хемиски својства)
Копернициум (преоден метал)
Нихониум (непознати хемиски својства)
Флеровиум (слаб метал)
Московиум (непознати хемиски својства)
Ливермориум (непознати хемиски својства)
Тенесин (непознати хемиски својства)
Оганесон (непознати хемиски својства)
Ca

Sr

Ba
стронциумитриум
Атомски број38
Стандардна атомска тежина (±) (Ar)87,62(1)[1]
Категорија  земноалкални метали
Група и блокгрупа 2 (земноалкални), s-блок
ПериодаV периода
Електронска конфигурација[Kr] 5s2
по обвивка
2, 8, 18, 8, 2
Физички својства
Фазаsolid
Точка на топење1.050 K ​(777 °C)
Точка на вриење1.650 K ​(1.377 °C)
Густина близу с.т.2,64 г/см3
кога е течен, при т.т.2,375 г/см3
Топлина на топење7.43 kJ/mol
Топлина на испарување141 kJ/mol
Моларен топлински капацитет26.4 J/(mol·K)
парен притисок
P (Pa)1101001 k10 k100 k
при T (K)7968829901.1391.3451.646
Атомски својства
Оксидациони степени2, 1[2] ​(силен базичен оксид)
ЕлектронегативностПолингова скала: 0,95
Енергии на јонизацијаI: 549,5 kJ/mol
II: 1.064,2 kJ/mol
II: 4.138 kJ/mol
Атомски полупречникемпириски: 215 пм
Ковалентен полупречник195±10 пм
Ван дер Валсов полупречник249 пм
Разни податоци
Кристална структура ​страноцентрична коцкеста (сцк)
Кристалната структура на стронциумот
Топлинско ширење22,5 µм/(m·K) (при 25 °C)
Топлоспроводливост35,4 W/(m·K)
Електрична отпорност132 nΩ·m (при 20 °C)
Магнетно подредувањепарамагнетно
Модул на растегливост15,7 GPa
Модул на смолкнување6,03 GPa
Поасонов сооднос0,28
Мосова тврдост1,5
CAS-број7440-24-6
Историја
Наречен поСпоред минералот стронциjанит, кој пак е именуван според Стронцијан, Шкотска
ОткриенВилијам Круикшанк (1787)
Првпат издвоенХамфри Дејви (1808)
Најстабилни изотопи
Главна статија: Изотопи на стронциумот
изоПЗполураспадРРРЕ (MeV)РП
82Srвеш25,36 dεRb
83Srвеш1,35 dεRb
1,2383Rb
γ0,76, 0,36
84Sr0,56%(β+β+)1,7867Kr
85Srвеш64,84 dεRb
γ0,514D
86Sr9,86%86Sr е стабилен со 48 неутрони
87Sr7%87Sr е стабилен со 49 неутрони
88Sr82,58%88Sr е стабилен со 50 неутрони
89Srвеш50,52 dε1,49Rb
β0,909DY
90Srтраги28,90 yβ0,546Y
Режимите на распад во загради се предвидени, но сè уште не се забележани
| наводи | Википодатоци

Стронциум (Sr, лат. strontium) е метал од IIA група[3]Самиот елемент е откриен во 1790 година и по хемиските карактеристики е сличен со калциум и бариум. Претставува соединение од 4 природни изотопа (84Sr, 86Sr, 87Sr i 88Sr), а познати се и 19 радиоактивни, кои се основна компонента на радиоактивниот отпад и настануваат во нуклеарните реактиори и бомби. Влегуваат во составот на коските, од каде многу тешко се отстрануваат, а меѓу нив најважен е 90Sr (T1/2 = 27,7 год).Стронциумот е релативно редот елемент (370 ppm) и во природата најмногу се пронаоѓа во облик на минерали: целестина (стронциумсулфат), SrSO4 и стронцијанит (стронциумкарбонат), SrCO3.[4]Тоа е сребреникаво, лесен метал, кој и како другите елементи од неговата група, хемиски доста активен. Запален на воздух тој енергично согорува, обојувајќи го пламенот во црвено-виолетова боја: 2Sr+O2 → 2SrO, што се употребува во аналитиката за одредување, а во пиротехниката за ракетите и сигнализацијата и осветлувањето.Оксидот на стронциумот е бела, многу тешко распотлива материја, која лесно реагира со вода градејќи стронциумхидроксид, Sr(ОН)2: SrO+H2O → Sr(ОН)2 кој може да се добие во реакција со стронциумхлорид со алакалните хидроксиди: SrCl2+2KOH → Sr(ОН)2+2KCl. Тоа е силна и во вода доста растворлива база која се употребува во шеќерната индустрија.Останатите соединенија на сторнцумот се слични со калицумот. Познат е стронциумкарбонатот, SrCO3, кој се издвојува во случај на преработка на меласите во тешко растворлвиот сторницумсахарат Cl2Н22O11•2SrO. А покрај тоа, може да се добие и во реакција на стронциумхлорид со амониумкарбонат: SrCl2+(NH4)2CO3 → SrCO3+2NH4Cl и многу е лесно растворлив во вода која е богата со јаглерод диоксид : SrCO3+H2O+CO2 → Sr(HCO3)2.Од останатите соединенија познат е и сторнцумнитратот, Sr(NO3)2, кој се употребува во пиротехниката за производство на „црвен оган“, потоа стронциумсулфатот, SrSO4, стронциумхромат, SrCrO4 итн.Стронциумот спаѓа во групата од оние елементи кои сеуште не се во потполност проучени, не се јавува така често во природата и нема некои значајни примени. Минералите и солите на сторнциумот имаат примена во металургијата, хемиската индустрија и за збогатување на минарални суровини, а халогенедите во индустријата за ладење, медицина и козметика.

Група123456789101112131415161718
Алкални металиЗемно­алкални металиПникто­гениХал­ко­гениХало­гениБлаго­родни гасови
Периода

I

водо­род
1
хе­лиум
2
II
ли­тиум
3
бери­лиум
4
бор
5
јагле­род
6
азот
7
кисло­род
8
флуор
9
неон
10
III
нат­риум
11
магне­зиум
12
алуми­ниум
13
сили­циум
14
фосфор
15
сулфур
16
хлор
17
аргон
18
IV
ка­лиум
19
кал­циум
20
скан­диум
21
титан
22
вана­диум
23
хром
24
манган
25
железо
26
кобалт
27
никел
28
бакар
29
цинк
30
галиум
31
герма­ниум
32
арсеник
33
селен
34
бром
35
крип­тон
36
V
руби­диум
37
строн­циум
38
итриум
39
цирко­ниум
40
нио­биум
41
моли­бден
42
техни­циум
43
руте­ниум
44
ро­диум
45
пала­диум
46
сребро
47
кад­миум
48
индиум
49
калај
50
анти­мон
51
телур
52
јод
53
ксенон
54
VI
це­зиум
55
ба­риум
56
1 asterisk
луте­циум
71
хаф­ниум
72
тантал
73
вол­фрам
74
ре­ниум
75
ос­миум
76
иридиум
77
пла­тина
78
злато
79
жива
80
талиум
81
олово
82
биз­мут
83
поло­ниум
84
астат
85
радон
86
VII
фран­циум
87
ра­диум
88
2 asterisks
лорен­циум
103
радер­фордиум
104
дуб­ниум
105
сибор­гиум
106
бо­риум
107
ха­сиум
108
мајт­нериум
109
фарм­штатиум
110
рент­гениум
111
копер­нициум
112
нихо­ниум
113
флеро­виум
114
моско­виум
115
ливер­мориум
116
тене­син
117
ога­несон
118
1 asterisk
лантан
57
цериум
58
празе­одиум
59
нео­диум
60
проме­тиум
61
сама­риум
62
евро­пиум
63
гадоли­ниум
64
тер­биум
65
диспро­зиум
66
хол­миум
67
ербиум
68
талиум
69
итер­биум
70
 
2 asterisks
акти­ниум
89
то­риум
90
протак­тиниум
91
ура­ниум
92
непту­ниум
93
плуто­ниум
94
амери­циум
95
кириум
96
берк­лиум
97
калифор­ниум
98
ајнштај­ниум
99
фер­миум
100
менде­левиум
101
нобел­лиум
102
 

црно=цврстазелено=течнацрвено=гаснаgrey=непознатаБоја на атомскиот број ја прикажува агрегатната состојба (при 0 °C и 1 атм)
ПрвиченОд распадВештачкиГраницата го прикажува природното наоѓање на елементот
Позадинска боја прикажува поткатегорија во трендот метал-металоид-неметал:
МеталМеталоидНеметалнепознати
хемиски
својства
Алкален металЗемноалкален металЛанта­ноидАктиноидПреоден металСлаб металПов-атом. неметалДвоатом. неметалБлагороден гас


  • Извори

Извори

  1. Standard Atomic Weights 2013. Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights
  2. Colarusso, P.; Guo, B.; Zhang, K.-Q.; Bernath, P.F.. High-Resolution Infrared Emission Spectrum of Strontium Monofluoride. „J. Molecular Spectroscopy“ том  175: 158. 10.1006/jmsp.1996.0019. http://bernath.uwaterloo.ca/media/149.pdf. 
  3. Housecroft C. E., Sharpe A. G. (2008). Inorganic Chemistry (3rd ed.). Prentice Hall. ISBN 978-0131755536.
  4. Parkes, G.D. & Phil, D. (1973). Melorova moderna neorganska hemija. Beograd: Naučna knjiga.


Other Languages
Afrikaans: Stronsium
አማርኛ: ስትሮንቲየም
العربية: سترونشيوم
aragonés: Estroncio
armãneashti: Stronțiu
asturianu: Estronciu
azərbaycanca: Stronsium
Bân-lâm-gú: Strontium
беларуская: Стронцый
беларуская (тарашкевіца)‎: Стронц
български: Стронций
བོད་ཡིག: སྷྲོན་ཤམ།
bosanski: Stroncij
brezhoneg: Strontiom
català: Estronci
Чӑвашла: Стронци
Cebuano: Estronsyo
čeština: Stroncium
corsu: Stronziu
Cymraeg: Strontiwm
dansk: Strontium
Deutsch: Strontium
eesti: Strontsium
Ελληνικά: Στρόντιο
English: Strontium
español: Estroncio
Esperanto: Stroncio
euskara: Estrontzio
فارسی: استرانسیم
Fiji Hindi: Strontium
føroyskt: Strontium
français: Strontium
furlan: Stronzi
Gaeilge: Strointiam
Gàidhlig: Strontium
galego: Estroncio
贛語:
客家語/Hak-kâ-ngî: Strontium
хальмг: Стронциум
한국어: 스트론튬
հայերեն: Ստրոնցիում
hrvatski: Stroncij
Bahasa Indonesia: Stronsium
interlingua: Strontium
íslenska: Strontín
italiano: Stronzio
עברית: סטרונציום
Basa Jawa: Stronsiyum
ქართული: სტრონციუმი
қазақша: Стронций
Kiswahili: Stronti
Kreyòl ayisyen: Estwontyòm
kurdî: Stronsiyûm
Кыргызча: Стронций
кырык мары: Стронций
Latina: Strontium
latviešu: Stroncijs
Lëtzebuergesch: Strontium
lietuvių: Stroncis
Ligure: Stronsio
Limburgs: Strontium
Livvinkarjala: Stroncii
la .lojban.: jinmrstronti
lumbaart: Stronsio
magyar: Stroncium
Bahasa Melayu: Strontium
Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄: Strontium
монгол: Стронци
မြန်မာဘာသာ: စထရွန်တီယမ်
Nederlands: Strontium
नेपाल भाषा: स्ट्रोन्सियम
Nordfriisk: Strontium
norsk: Strontium
norsk nynorsk: Strontium
occitan: Estronci
oʻzbekcha/ўзбекча: Stronsiy
ਪੰਜਾਬੀ: ਸਟਰੌਂਸ਼ਮ
پنجابی: سٹرونٹیم
Piemontèis: Stronsi
Plattdüütsch: Strontium
polski: Stront
português: Estrôncio
română: Stronțiu
Runa Simi: Istronsyu
русский: Стронций
саха тыла: Стронсиум
संस्कृतम्: स्ट्रोन्सियम
Scots: Strontium
Seeltersk: Strontium
shqip: Stronciumi
sicilianu: Stronziu
Simple English: Strontium
slovenčina: Stroncium
slovenščina: Stroncij
Soomaaliga: Istoroontiyaam
کوردی: سترۆنشیۆم
српски / srpski: Стронцијум
srpskohrvatski / српскохрватски: Stroncijum
Basa Sunda: Stronsium
suomi: Strontium
svenska: Strontium
Tagalog: Estronsiyo
татарча/tatarça: Стронций
Türkçe: Stronsiyum
українська: Стронцій
ئۇيغۇرچە / Uyghurche: سترونتسىي
vepsän kel’: Stroncii
Tiếng Việt: Stronti
文言:
Winaray: Estronsyo
吴语:
ייִדיש: סטראנטיום
Yorùbá: Strontium
粵語:
中文:
Kabɩyɛ: Sɩtrɔntɩyɔm