Мултимодална интеракција

Мултимодалната интеракција му овозможува на корисникот повеќе начини на комуникација со компјутерските системи покрај традиционалните начини, (тастатура, глушец). Препознавање на говор, генерирање на говор, препознавање на ракопис напишан со рака и други пософистицирани методи на комуникација.

Other Languages