Економија на Македонија

Економија на Македонија
Народна Банка.jpg
Народна банка на Македонија, централната банка на Македонија
Ранг130. (ПКМ, проц. 2014)
Валута1 Македонски денар (MKD) = 100 дени
Фискална годинакалендарска
Трговски организацииСТО, ОБСЕ
Статистика
БДП 27,41 млрд. $ (ПКМ, проц. 2014)
Пораст на БДП 3,4% (реален, проц. 2014)
БДП по глава на жител 13.200 $ (ПКМ, проц. 2014)
БДП по секторземјоделство: 10,4%
индустрија: 26,2%
услуги: 63,4% (проц. 2014)
Инфлација 3,1% (CPI, проц. 2013)
Сиромашно населениеpositive decrease 21,5% (2015)
Џиниев коефициентpositive decrease 33,7 (2015)
Работна сила 960.700 (проц. 2013)
Работна сила
по занимање
земјоделство: 16,2%
индустрија: 29,2%
услуги: 54,5% (проц. 2017)
Стапка на невработеностpositive decrease 21,6% (2018, 1К)[1]
Просечна бруто плата33.328 MKD, месечно (јули 2017)[2]
Просечна нето плата22.671 MKD, месечно (јули 2017)[3]
Водечки индустриипрехранбена, пијалаци, текстил, хемикалии, железо, челик, цемент, енергија, лекови
Ранг според Ease of Doing Business10та[4]
Надворешност
Извоз 4,934 млрд. $ (проц. 2014)
Извозни добрахрана, пијалоци, тутун; текстил, разновидни производи, железо, челик, автомобилски делови
Главни извозни партнери Германија 41.4%
 Бугарија 6.6%
 Италија 6.1%
 Србија 5.2%
 Косово 4.7%
 Грција 4.6% (проц. 2014)
Увоз 7,277 млрд. $ (проц. 2014)
Увозни добрамашини и опрема, автомобили, хемикалии, горива, прехранбени производи
Главни увозни партнери Обединето Кралство 12.3%
 Германија 11.1%
 Грција 9.2%
 Србија 8.2%
 Италија 6.2%
 Кина 5.9%
 Бугарија 5.3%
 Турција 5.1% (проц. 2014)
Странски директни инвестиции 4,695 млрд. $ (проц. 31 декември 2013)
Бруто надворешен долг 7,451 млрд. $ (30 септември 2013)
Јавни финансии
Јавен долг45,8% од БДП (проц. 2014)
Буџетски дефицит-4,1% од БДП (проц. 2013)
Приходи 3,22 млрд. $ (проц. 2013)
Кредитен рејтингСтандард и Пурс:[5]
BB-(домашна)
BB-(странска)
BB(T&C Assessment)
изглед: стабилен[6]
Фич:[6]
BB+
изглед: стабилен[7]
Девизни резерви 2,906 млрд. $ (31 декември 2013)
Главен извор на податоци: Светска книга на факти на ЦИА
Сите вредности, освен ако не е запишано поинаку, се во ам. долари

Економија на Македонија - дел од поширокиот општествен систем на Македонија кој ги опфаќа стопанските односи, дејности, производството, трговијата и монетарно-финансиските текови. Според типот Македонија има отворена пазарна економија.

Other Languages