مارتین لوتر

مارتین لوتر

مارتین لوتر (آلمانی:Martin Luther) (ڤ دیر اومایٱ ۱۰ نوڤامبر ۱۴۸۳ د آیسلبن آلمان - د دۏنیا رٱتٱ ۱۸ فڤریٱ ۱۵۴۶) کشیش موتجٱدد ۉ موتٱرجم اْنجیلٛ ڤ زڤوݩ آلمانی ۉ یاٛ اْسلاتلٱب مٱزهبی بی. اۊ یٱکؽ از کارگراتری کٱسؽا د ڤیرگار آیین مٱسیهیٱت ۉ د پیشڤایا ناٛئزٱت اْسلاهؽا پروتستانی ڤ شمار ماٛرٱ. د ۳۱ اوکتوبر ۱۵۱۷، مارتین لوتر زؽر تٱسیر ڤیر ۉ باڤٱرمٱنی اْراسمۊس ۉ اْنسان گرایا، اْترازنومٱ ۹۵ ماداٛیی خوش ناْ ڤ سٱردٱر کلٛیسا خوش ڤٱن ڤ دار ۉ د ڤٱ عٱمٱل پاپ ۉ آلبر، شٱئرؽار براندنبۊرگ ناْ د فرۊش بهشت ۉ بٱخشش گونایا مٱئکۊم کرد. لوتر پایٱ مٱزئٱب جدید ناْ ڤرخاست ۉ تٱقدیر اْلهی نؽا ۉ موریدؽا خوش ناْ د هٱر ڤاستاٛ یا تٱفرٱ سی دگٱرگۊن کردن سٱرنڤشت خوشو ڤ هٱزٱر داشت. آرامگا اۊ د شٱئر ڤیتنبرگ هؽ.

مارتین لوتر د آخرؽا عۏمر ڤ شدٱت یٱهۊد ستیز بی ۉ د نۏئشتٱیا خوش توسیٱ کرد کاْ هونٱیا یهۊدیا درمؽٱ، کنیسٱ‌یا ڤنو بٱسۊزؽٱ، مالؽاشو ناْ بٱسونٱن ۉ آزادیشو ناْ باٛیرٱن. اؽ نۏئشتٱیا باعس بیٱ کاْ ایسنؽا اۊ شٱخسؽٱت فرٱ بٱئس ڤرٱنگیزؽ بۊئٱ.


  • سرچشمٱ

سرچشمٱ

Other Languages