ಸಿನಿಕತೆ

ರೋಮ್‌ನ ಕ್ಯಾಪಿಟೋಲೈನ್‌ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಅಜ್ಞಾತ ಸಿನಿಕ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಯ ಮೂರ್ತಿರೋಮನ್‌ ಕಾಲದ ಈ ಮೂರ್ತಿಯು ಮೂರನೇ ಶತಮಾನದ ಗ್ರೀಕ್‌ ಶಿಲ್ಪದ ನಕಲು.[೧] ಅವನ ಬಲಗೈ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಬರಹವು 18ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಮರುಪಡೆದುಕೊಂಡದ್ದು.

ಸಿನಿಕತೆ ಅಥವಾ ಸಿನಿಕತೆ (Greek: κυνισμός), ಮೂಲ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ, ಸಿನಿಕ್ಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರೀಕ್ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳ ಒಂದು ಪರಂಪರೆಯ ಕುರಿತು ಹೇಳುತ್ತದೆ.(Greek: Κυνικοί, Latin: Cynici). ಅವರ ತತ್ವವೆಂದರೆ ಜೀವನದ ಗುರಿಯೆಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಚ್ಚಾರಿತ್ರ್ಯವುಳ್ಳ ಜೀವನವನ್ನು ಜೀವಿಸುವುದು. ಇದರ ಅರ್ಥ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಆಸ್ತಿ, ಅಧಿಕಾರ, ಆರೋಗ್ಯ, ಮತ್ತು ಕೀರ್ತಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಒಡೆತನವನ್ನು ಹೊಂದದೇ ಒಂದು ಸರಳ ಜೀವನವನ್ನು ಜೀವಿಸುವುದು. ಚಿಂತನಾತ್ಮಕ ಜೀವಿಗಳಾದ ಮಾನವರು ನಿರಂತರವಾದ ಕಲಿಕೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಮಾನವರಿಗೆ ಸಹಜವೆನ್ನಿಸುವ ಜೀವನವನ್ನು ಜೀವಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆನಂದವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಜಗತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು ಎಂಬುದರ ಸರಿಯಾದ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ಸಮಾಜವನ್ನು ಆವರಿಸಿರುವ ಆರ್ಥಹೀನ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಮತ್ತ ರೂಢಿಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ನಂಬಿದ್ದರು. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿಂತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕವನ್ನು ನಿರ್ಲೀಪ್ತತಾವಾದದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.

ಈ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಆ‍ಯ್‌೦ಟಿಸ್ಥೇನಸ್. ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೫ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಈತ ಸಾಕ್ರಟೀಸ್‌ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದ. ನಂತರ ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದವ ಸೈನೋಪ್‌ನ ಡಯೋಜನೀಸ್. ಈತ ಅಥೆನ್ಸ್‌ನ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ. ಡಯೋಜನೀಸ್‌ ಸಿನಿಕತೆಯನ್ನು ಅದರ ತಾರ್ಕಿಕ ತೀವ್ರಗತಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದ ಮತ್ತು ಆತನನ್ನು ಮೂಲ ಮಾದರಿಯ ಸಿನಿಕ್ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆತನ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕ್ರೇಟಸ್ ಆಫ್ ಥೀಬ್ಸ್ ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ತಾನು ಅಥೇನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಡ ಸಿನಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮೊದಲ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ರೋಮ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿತ್ವದ ಪ್ರಾರಂಭದೊಂದಿಗೆ ಸಿನಿಕತೆಯೂ ಬೆಳೆಯಿತು, ಮತ್ತು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಕರು ಈ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ನಗರಗಳ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಬೇಡುತ್ತಾ ಸಿನಿಕತೆಯನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಇದು ನಂತರ ೫ನೇ ಶತಮಾನದ ಅಂತ್ಯದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕಾಣೆಯಾಯಿತಾರೂ ಇದರ ಅನೇಕ ವಿರಕ್ತತೆ ಮತ್ತು ವಾಗ್ರೂಪಿ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ಬಳಸಿಕೊಂಡರು.

ಸಿನಿಕ ಹೆಸರಿನ ಹುಟ್ಟು

ಸಿನಿಕ ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ಗ್ರೀಕ್ ಶಬ್ದವಾದ κυνικός, kynikos ದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಅಂದರೆ "dog-like" ಮತ್ತು ಅದನ್ನು κύων, kyôn , ಅಂದರೆ "dog" (ಹೆಸರುಪತ್ತುಗೆ: kynos ).[೨] ಸಿನಿಕರನ್ನು ನಾಯಿಗಳೆಂದು ಯಾಕೆ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆಂದು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಅದು ಅಥೇನ್ಸ್ನ ಸೈನೋಸಾರ್ಜಸ್ ಜಿಮ್ಯಾಶಿಯಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮೊದಲ ಸಿನಿಕನಾದ ಆ‍ಯ್‌೦ಟಿಸ್ಥೇನಸ್‌ನ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ.[೩] ಸೈನೋಸಾರ್ಜಸ್ ಎಂದರೆ ಬಿಳಿ ನಾಯಿ ಗಳ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಮೊದಲ ಸಿನಿಕರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕತೆಯನ್ನು ನಾಚಿಕೆಯಿಲ್ಲದೇ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಎಂಬುದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ನಾಯಿ ಗಳೆಂದು ಕರೆದದ್ದು ಎಂಬುದು ಖಚಿತವೆನ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಡಯೋಜನೀಸ್‌ನಿಗೆ ನಾಯಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಯಿತು,[೪] ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆತ, "ಇತರೆ ನಾಯಿಗಳು ತಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಕಡಿಯುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನೇ, ಆದರೆ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ದೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ಕಚ್ಚುತ್ತೇನೆ", ಎಂದು ಹೇಳಿದ.[೫] ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಕರು ಈ ಶಬ್ದವನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡರೆಂಬುದನ್ನು ಒಬ್ಬ ನಂತರದ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ:

ಸಿನಿಕರನ್ನು ಆ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲು ನಾಲ್ಕು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಅವರ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅನಾಸಕ್ತಿ , ಮತ್ತು ಆ ಅನಾಸಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಅವರು ಒಂದು ಪಂಥವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಮತ್ತು ಅವರು ನಾಯಿಗಳಂತೆ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು, ಕಾಮಿಸುವುದನ್ನೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿಯೇ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದುದು, ಬರಿಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದುದು, ಮತ್ತು ಟಬ್‌ಗಳಲ್ಲಿ, ರಸ್ತೆ ಕೂಡುವಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದುದು. ಎರಡನೆಯ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ನಾಯಿಯೆಂದರೆ ನಾಚಿಕೆಯಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿ, ಮತ್ತು ಅವು ನಾಚಿಕೆಯಿಲ್ಲದಿರುವಿಕೆಯನ್ನೇ ಒಂದು ಪಂಥವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು, ಅದೂ ಸುಶೀಲತೆಯ ಕೆಳಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಪಂಥವನ್ನಿರಿಸಿ. ಮೂರನೇ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ನಾಯಿ ಎಂದರೆ ಕಾವಲುಗಾರನಂತೆ, ಮತ್ತೆ ಇವರು ತಮ್ಮ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಕಾವಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾಲ್ಕನೇ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ನಾಯಿ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿದ್ದು ಅದು ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಶತೃಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಅವರು ತಮ್ಮ ತತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿದವರನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತರೆಂದು ಒಪ್ಪಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಯಾರು ಅವರನ್ನ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ನಾಯಿಗಳಂತೆ ಬೊಗಳಿ ಓಡಿಸುವುದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.[೬]

Other Languages
العربية: كلبيون
azərbaycanca: Kinik məktəbi
български: Киници
bosanski: Kinička škola
čeština: Kynismus
Чӑвашла: Киниксем
Deutsch: Kynismus
Ελληνικά: Κυνισμός
Esperanto: Cinikismo
español: Escuela cínica
eesti: Küünikud
suomi: Kyynikot
français: Cynisme
galego: Cinismo
עברית: ציניקנים
hrvatski: Cinička škola
magyar: Cinizmus
Հայերեն: Կինիկներ
Bahasa Indonesia: Sinisisme
íslenska: Hundingjar
italiano: Cinismo
Basa Jawa: Sinisisme
қазақша: Киники
Кыргызча: Киниктер
Latina: Cynismus
norsk: Kynisme
occitan: Cinisme
ਪੰਜਾਬੀ: ਸਿਨਿਕ ਮੱਤ
پښتو: کلبيان
português: Cinismo
русский: Киники
srpskohrvatski / српскохрватски: Kinička škola
Simple English: Cynic
slovenčina: Kynizmus
српски / srpski: Киници
Tagalog: Sinismo
Türkçe: Kinizm
українська: Кініки
Tiếng Việt: Chủ nghĩa yếm thế
中文: 犬儒學派