ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ

ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಂಗಡಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವನೀಯ ಸಾಂದ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚು. ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ (ಸರಾಸರಿ) ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವುದು. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಗದಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವುದು. ವಿಚಲನಗಳು, ಒಟ್ಟು ಶೇಕಡಾವಾರು, ಶೇಕಡಕ ಸಮಾನ ಪರಿಮಾಣಕಗಳು, Z-ಅಂಕಗಳು, T-ಅಂಕಗಳು, ಪ್ರಮಾಣಿತ ಒಂಬತ್ತುಗಳು, ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಒಂಬತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾವಾರುನ್ನು ಅಳತೆಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.


ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ವು ಅಂಕಿಅಂಶ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅಥವಾ ಅರ್ಥವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಗಣಿತ ವಿಜ್ಞಾನ ಎನ್ನುವರು. [೧] ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಅಂಕಿಅಂಶದ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ[೨] ಭಾಗವೆಂದೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.[೩] ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ವಿನ್ಯಾಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಮತ್ತು ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಂದ ಅಂಕಿಅಂಶದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ, ನಿಖರ ಊಹೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಾಲೋಚನಾ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರವು ವಿಶಾಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಗಳು, ಸರಕಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಕಾರದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ.


ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅಂಕಿಅಂಶದ ಸಂಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿವರಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ವಿಶಾಲ ತಳಹದಿಯ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ, ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರವು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದೂ ಅಲ್ಲದೇ, ಸರ್ವೇಕ್ಷಣೆಗಳಲ್ಲಿನ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಂಕಿಅಂಶದಲ್ಲಿನ ಸ್ವರೂಪಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗುತದೆ. ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಿರುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಮೊತ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತಾರ್ಕಿಕ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ತರ್ಕಬದ್ಧವಾಗಿ ಸಿದ್ದಾಂತವನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂದಾಲೋಚನೆಯನ್ನು (ಅಂಕಿಅಂಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ) ಒದಗಿಸುವುದನ್ನು, ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು, ಮುಂಬರುವ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗದಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಾರ್ಕಿಕ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರವು ನಿಜವಾಗಿದ್ದರೆ, ಹೊಸ ಅಂಕಿಅಂಶದ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ವಿಷಯವು ಆ ಊಹೆಯ ದೃಡತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ತಾರ್ಕಿಕ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರವು (ಭವಿಷ್ಯದ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವುದು) ಒಟ್ಟಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸಿದ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.[೪]


ವಿಷಯದ ಸೈದ್ದಾಂತಿಕ ಆಧಾರ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಈ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಗಣಿತದ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.


ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಪದಕ್ಕೆ ವಚನದ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಏಕವಚನ ಅಥವಾ ಬಹುವಚನವಾಗಿಲ್ಲ.[೫] ಅದರ ಏಕವಚನ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ, ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿದಂತೆ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ವನ್ನು ಗಣಿತದ ವಿಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗುವುದು. ಅದರ ಬಹುವಚನ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ, ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ವು ಅಂಕಿಅಂಶದ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಗಣಮಟ್ಟವನ್ನು (ನಡುವೆದಂತಹ) ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್‌ ಎಂಬ ಪದದ ಬಹುವಚನ ರೂಪವಾಗಿದೆ.[೬]


ಪರಿವಿಡಿ

Other Languages
Afrikaans: Statistiek
Alemannisch: Statistik
aragonés: Estatistica
العربية: إحصاء
asturianu: Estadística
azərbaycanca: Statistika
تۆرکجه: آمار
башҡортса: Статистика
žemaitėška: Statėstėka
беларуская: Статыстыка
беларуская (тарашкевіца)‎: Статыстыка
български: Статистика
Bislama: Statistikis
brezhoneg: Stadegouriezh
bosanski: Statistika
català: Estadística
کوردی: ئامار
čeština: Statistika
Cymraeg: Ystadegaeth
dansk: Statistik
Deutsch: Statistik
Zazaki: İstatistik
ދިވެހިބަސް: ތަފާސް ހިސާބު
Ελληνικά: Στατιστική
English: Statistics
Esperanto: Statistiko
español: Estadística
eesti: Statistika
euskara: Estatistika
estremeñu: Estaística
فارسی: آمار
Võro: Statistiga
føroyskt: Hagfrøði
français: Statistique
furlan: Statistiche
Frysk: Statistyk
Gaeilge: Staidreamh
贛語: 統計學
Gàidhlig: Staitistearachd
galego: Estatística
Gaelg: Staydraa
עברית: סטטיסטיקה
हिन्दी: सांख्यिकी
hrvatski: Statistika
magyar: Statisztika
interlingua: Statistica
Bahasa Indonesia: Statistika
íslenska: Tölfræði
italiano: Statistica
日本語: 統計学
Patois: Statistix
Basa Jawa: Statistika
ქართული: სტატისტიკა
қазақша: Статистика
한국어: 통계학
kurdî: Amar
Кыргызча: Статистика
Latina: Statistica
Ladino: Estadistika
Lëtzebuergesch: Statistik
Lingua Franca Nova: Statistica
Limburgs: Sjtatistiek
latviešu: Statistika
Malagasy: Statistika
македонски: Статистика
Bahasa Melayu: Statistik
Mirandés: Statística
မြန်မာဘာသာ: စာရင်းအင်း ပညာ
नेपाली: तथ्याङ्क
नेपाल भाषा: तथ्याङ्क
Nederlands: Statistiek
norsk nynorsk: Statistikk
norsk: Statistikk
occitan: Estatistica
Norfuk / Pitkern: Stetistiks
polski: Statystyka
Piemontèis: Statìstica
پنجابی: سٹیٹ
português: Estatística
română: Statistică
русский: Статистика
русиньскый: Штатістіка
sicilianu: Statìstica
srpskohrvatski / српскохрватски: Statistika
Simple English: Statistics
slovenčina: Štatistika
slovenščina: Statistika
shqip: Statistika
српски / srpski: Статистика
Seeltersk: Statistik
Basa Sunda: Statistik
svenska: Statistik
Kiswahili: Takwimu
тоҷикӣ: Омор
Türkmençe: Statistika
Tagalog: Estadistika
Türkçe: İstatistik
татарча/tatarça: Статистика
українська: Статистика
اردو: شماریات
oʻzbekcha/ўзбекча: Statistika
vèneto: Statìstega
Tiếng Việt: Thống kê
Winaray: Estadistiká
吴语: 统计学
ייִדיש: סטאטיסטיק
中文: 统计学
Bân-lâm-gú: Thóng-kè-ha̍k
粵語: 統計學