ಕ್ಲೇಫೇಸ್

Clayface
Publication information
PublisherDC Comics
First appearance(Karlo)
Detective Comics #40
(June 1940)
(Hagen)
Detective Comics #298
(December 1961)
(Payne)
Detective Comics #478
(July–August 1978)
(Fuller)
Outsiders #21
(July 1987)
(Williams)
Batman: Gotham Knights #60
(February 2005)
Created by(Karlo)
Bob Kane
(Hagen)
Bill Finger, Sheldon Moldoff
(Payne, Fuller)
Len Wein, Marshall Rogers
In-story information
Alter ego- Basil Karlo
- Matt Hagen
- Preston Payne
- Sondra Fuller
- Cassius Payne
- Johnny Williams
Team affiliations(Karlo) The Society
Injustice League
(Hagen) Anti-Justice League
(All Clayfaces) Mudpack
Notable aliases(Fuller) Lady Clay
Abilities(Karlo) Shapeshifting, body made out of mud.
(Hagen) Temporary shapeshifting, voice-shifting, body constituted by living mud, which he can divided or change tone at will.
(Payne) Superstrength from exo-skeleton, melting people, shapeshifting (Fuller) Shapeshifting, power duplication

ಕ್ಲೇಫೇಸ್ ಎನ್ನುವುದು ಹಲವು ಡಿಸಿ ಕಾಮಿಕ್ಸ್ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಪಾತ್ರಗಳು ಬಳಸುವ ಉಪನಾಮಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಮಾನವ ಶರೀರ ದೇಹಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಆಕಾರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಬ್ಯಾಟ್ಮನ್ನ ಶತ್ರುಗಳಾಗಿವೆ.

Other Languages
English: Clayface
español: Clayface
suomi: Savinaama
français: Gueule d'argile
עברית: פני חימר
हिन्दी: क्लेफेस
magyar: Agyagpofa
italiano: Clayface
Nederlands: Clayface
polski: Clayface
português: Cara-de-Barro
русский: Глиноликий
Simple English: Clayface
svenska: Clayface
తెలుగు: క్లేఫేస్
Tagalog: Clayface
українська: Глиноликий
中文: 泥面人