ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣ ಸಾಧನ

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣ ಸಾಧನ ಅಥವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯು (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಂಕ್ಷೇಪದಲ್ಲಿ OS ಅಥವಾ O/S ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ) ಯಂತ್ರಾಂಶ ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರ ನಡುವಿನ ಒಂದು ಅಂತರ್ವರ್ತನ; OSಯು ಗಣಕದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಹಂಚಿಕೆ, ಕಾರ್ಯಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಸಮನ್ವಯ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಗಣಕದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸುವ ಗಣಕ ಆನ್ವಯಿಕೆಗಳಿಗೆ ಆತಿಥೇಯನಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಆತಿಥೇಯನಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವೇನೆಂದರೆ ಯಂತ್ರಾಂಶದ ಕಾರ್ಯಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು. ಗಣಕ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ, ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಹುಪಾಲು ಎಲ್ಲಾ ಗಣಕಗಳು (ಹಸ್ತಾಧರಿತ ಗಣಕಗಳು, ಡೆಸ್ಕ್‌ಟಾಪ್‌ ಗಣಕಗಳು, ಸೂಪರ್‌ ಗಣಕ‌ಗಳು, ವಿಡಿಯೋ ಆಟಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸೇರಿದಂತೆ) ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಯಂತ್ರ ಮಾನವರು, ಗೃಹಬಳಕೆಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು(ತಟ್ಟೆ ತೊಳೆಯುವ ಯಂತ್ರ, ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯುವ ಯಂತ್ರ), ಮತ್ತು ಹಗುರ ಸಂಗೀತ ಸಾಧನಗಳೂ ಸಹಾ ವಿವಿಧ ಮಾದರಿಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ.[೧] ಆದರೂ ಕೆಲವೊಂದು ಹಳೆಯ ಸಾಧನಗಳು ಈಗಲೂ, ಅಡಕ ಡಿಸ್ಕ್‌ ಅಥವಾ ಇತರೆ ದತ್ತ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಂತರ್ಗತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿರಬಹುದು.

ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಅನ್ವಯಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಅನ್ವಯಿಕಗಳು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಕ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್‌ ಅಂತರ್ವರ್ತನಗಳು (APIಗಳು) ಅಥವಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕರೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಈ ಅಂತರ್ವರ್ತನಗಳನ್ನು ಕರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅನ್ವಯವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸೇವೆಗೆ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯ ಪರಿಮಾಣಗಳನ್ನು ನೀಡಿ, ಸೇವೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಬಳಕೆದಾರರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲ ಮಾದರಿಯ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಬಳಕೆದಾರ ಅಂತರ್ವರ್ತನ(UI)ಗಳಿಂದ ಸಹಾ ಎಂದರೆ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಆದೇಶ ಅಂತರ್ವರ್ತನ (CLI) ಅಥವಾ ಚಿತ್ರಕ ಬಳಕೆದಾರ ಅಂತರ್ವರ್ತನ (GUI, ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ “ಗೂಯಿ”)ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸಬಹುದು. ಹಸ್ತಾಧರಿತ ಹಾಗೂ ಡೆಸ್ಕ್‌ಟಾಪ್‌ ಗಣಕಗಳಿಗೆ ಬಳಕೆದಾರ ಅಂತರ್ವರ್ತನವೂ ಸಹಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಬಹು-ಬಳಕೆದಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಾದ Unix ಮತ್ತು Unix‌ ಮಾದರಿಯ ಗಣಕಗಳಲ್ಲಿ, ಬಳಕೆದಾರ ಅಂತರ್ವರ್ತನವೂ ಸಹಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಹೊರಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅನ್ವಯಿಕಗಳಲ್ಲೊಂದಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. (ಬಳಕೆದಾರ ಅಂತರ್ವರ್ತನವನ್ನೂ ಸಹಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಭಾಗವಾಗಿಸಬೇಕೆ ಎಂಬುದು ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.)

ಸಾಮಾನ್ಯ ಈಗಿನ ದಿನಮಾನದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಗುಂಪುಗಳೆಂದರೆ BSD, Darwin (MAC‌ OS X), Linux, Sun‌OS(Solaris‌/OpenSolaris‌‌), ಮತ್ತು Windows‌ NT (XP/Vista/7). ಸರ್ವರ್‌ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ Unix ಅಥವಾ ಕೆಲ Unix‌-ಮಾದರಿಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ , ಅಂತರ್ಗತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಹಲವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ನಡುವೆ ಹಂಚಿ ಹೋಗಿವೆ.[೨][೩]

ಪರಿವಿಡಿ

Other Languages
Acèh: OS
Alemannisch: Betriebssystem
العربية: نظام تشغيل
azərbaycanca: Əməliyyat sistemi
žemaitėška: Uoperacėnė sėstema
беларуская (тарашкевіца)‎: Апэрацыйная сыстэма
Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄: Chŏ̤-cáuk hiê-tūng
Esperanto: Operaciumo
客家語/Hak-kâ-ngî: Chok-ngia̍p hì-thúng
hornjoserbsce: Dźěłowy system
Bahasa Indonesia: Sistem operasi
Interlingue: Operativ systema
íslenska: Stýrikerfi
Qaraqalpaqsha: Operatsion sistema
Taqbaylit: Anagraw n wammud
한국어: 운영 체제
Ripoarisch: Bedriefsystem
Lëtzebuergesch: Betribssystem
Lingua Franca Nova: Sistem de opera
македонски: Оперативен систем
Bahasa Melayu: Sistem pengendalian
Plattdüütsch: Bedriefssystem
नेपाल भाषा: अपरेटिङ सिस्टम
Nederlands: Besturingssysteem
norsk nynorsk: Operativsystem
Pälzisch: Betriebssystem
português: Sistema operativo
русиньскый: Операчна сістема
davvisámegiella: Operatiivavuogádat
srpskohrvatski / српскохрватски: Operativni sistem
Simple English: Operating system
slovenčina: Operačný systém
slovenščina: Operacijski sistem
Soomaaliga: Operating system
српски / srpski: Оперативни систем
Basa Sunda: Sistim Operasi
татарча/tatarça: Операцион система
oʻzbekcha/ўзбекча: Ishlatuv tizimi
Tiếng Việt: Hệ điều hành
吴语: 操作系统
中文: 操作系统
Bân-lâm-gú: Chok-gia̍p hē-thóng
粵語: 作業系統