ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದ ರಾಜ್ಯಗಳು

ಅಲಬಾಮಅಲಾಸ್ಕಾಆರಿಜೋನಆರ್ಕಾನ್ಸಾಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಕೊಲರಾಡೊಕನೆಕ್ಟಿಕಟ್ಡೆಲಾವೇರ್ಫ್ಲಾರಿಡಜಾರ್ಜಿಯಹವಾಯಿಐಡಾಹೊಇಲಿನೊಯ್ಇಂಡಿಯಾನಐಯೊವಕಾನ್ಸಾಸ್ಕೆಂಟಕಿಲೂಯಿಸಿಯಾನಮೈನ್ಮೇರಿಲ್ಯಾಂಡ್ಮ್ಯಾಸಚೂಸೆಟ್ಸ್ಮಿಷಿಗನ್ಮಿನ್ನೆಸೋಟಮಿಸ್ಸಿಸಿಪ್ಪಿಮಿಸೌರಿಮೊಂಟಾನನೆಬ್ರಾಸ್ಕನೆವಾಡನ್ಯೂ ಹ್ಯಾಂಪ್ಷೈರ್ನ್ಯೂ ಜರ್ಸಿನ್ಯೂ ಮೆಕ್ಸಿಕೊನ್ಯೂ ಯಾರ್ಕ್ನಾರ್ಥ್ ಕ್ಯಾರೊಲಿನನಾರ್ಥ್ ಡಕೋಟಒಹಾಯೊಓಕ್ಲಹೋಮಆರೆಗನ್ಪೆನ್ಸಿಲ್ವೇನಿಯರೋಡ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸೌತ್ ಕ್ಯಾರೊಲಿನಸೌತ್ ಡಕೋಟಟೆನ್ನೆಸೀಟೆಕ್ಸಸ್ಯೂಟಾವೆರ್ಮಾಂಟ್ವರ್ಜೀನಿಯವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ವೆಸ್ಟ್ ವರ್ಜೀನಿಯವಿಸ್ಕಾಂನ್ಸಿನ್ವಯೋಮಿಂಗ್ಡೆಲಾವೇರ್ಮೇರಿಲ್ಯಾಂಡ್ನ್ಯೂ ಹ್ಯಾಂಪ್ಷೈರ್ನ್ಯೂ ಜರ್ಸಿಮ್ಯಾಸಚೂಸೆಟ್ಸ್ಕನೆಕ್ಟಿಕಟ್ವೆಸ್ಟ್ ವರ್ಜೀನಿಯವೆರ್ಮಾಂಟ್ರೋಡ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್Map of USA with state names.svg
ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ

ಕೆಳಗಿನ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದ ೫೦ ರಾಜ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ:

 1. ರಾಜ್ಯದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು.
 2. ಅಮೇರಿಕ ದೇಶದ ಅಂಚೆ ಸಂಸ್ಥ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಎರಡಕ್ಷರದ ಕೋಡ್[೧]
 3. ರಾಜ್ಯವು ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸೇರಿದ ದಿನಾಂಕ.
 4. ೨೦೦೭ರ ಅಂದಾಜಿತ ರಾಜ್ಯದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ[೨][೩]
 5. ರಾಜಧಾನಿ
 6. ರಾಜ್ಯದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯುಳ್ಳ ನಗರ[೪]
 7. ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕೃತ ಧ್ವಜ
ಅಮೇರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದ ೫೦ ರಾಜ್ಯಗಳು
ಅಧಿಕೃತ ಹೆಸರುಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರುಅಂಚೆ ಕೋಡ್ಧ್ವಜದಿನಾಂಕಜನಸಂಖ್ಯೆರಾಜಧಾನಿಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿರುವ ಊರು
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಅಲಬಾಮಅಲಬಾಮALFlag of Alabama.svg181912141819-12-1404,627,851ಮಾಂಟ್ಗಾಮೆರಿಬರ್ಮಿಂಗ್‌ಹ್ಯಾಮ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಅಲಾಸ್ಕಅಲಾಸ್ಕAKFlag of Alaska.svg195901031959-01-0300,683,478ಜೂನ್ಯುಆಂಕರೇಜ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಆರಿಜೋನಆರಿಜೋನAZFlag of Arizona.svg191202141912-02-1406,338,755ಫೀನಿಕ್ಸ್ಫೀನಿಕ್ಸ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕಾನ್ಸಆರ್ಕಾನ್ಸಟಾARFlag of Arkansas.svg183606151836-06-1502,834,797ಲಿಟಲ್ ರಾಕ್ಲಿಟಲ್ ರಾಕ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯCAFlag of California.svg185009091850-09-0936,553,215ಸ್ಯಾಕ್ರಮೆಂಟೊಲಾಸ್ ಏಂಜಲೆಸ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಕೊಲರಾಡೊಕೊಲರಾಡೊCOFlag of Colorado.svg187608011876-08-0104,861,515ಡೆನ್ವರ್ಡೆನ್ವರ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಕನೆಕ್ಟಿಕಟ್ಕನೆಕ್ಟಿಕಟ್CTFlag of Connecticut.svg178801091788-01-0903,502,309ಹಾರ್ಟ್‍ಫೋರ್ಡ್ಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ಪೋರ್ಟ್[೫]
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಡೆಲಾವೇರ್ಡೆಲಾವೇರ್DEFlag of Delaware.svg178712071787-12-0700,864,764ಡೋವರ್ವಿಲ್ಮಿಂಗ್ಟನ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲಾರಿಡಫ್ಲಾರಿಡFLFlag of Florida.svg184503031845-03-0318,251,243ಟಾಲಹಾಸ್ಸೆಜಾಕ್ಸನ್‌ವಿಲ್[೬]
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಜಾರ್ಜಿಯಜಾರ್ಜಿಯGAFlag of Georgia (U.S. state).svg178801021788-01-0209,544,750ಅಟ್ಲಾಂಟಅಟ್ಲಾಂಟ
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಹವಾಯಿ
Mokuʻāina o Hawaiʻi
(ಹವಾಯಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ)
ಹವಾಯಿHIFlag of Hawaii.svg195908211959-08-2101,283,388ಹೊನೊಲುಲುಹೊನೊಲುಲು
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಐಡಾಹೊಐಡಾಹೊIDFlag of Idaho.svg189007031890-07-0301,499,402ಬಾಯ್ಸಿಬಾಯ್ಸಿ
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಇಲಿನೋಯ್ಇಲಿನೋಯ್ILFlag of Illinois.svg181812031818-12-0312,852,548ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್‌ಫೀಲ್ಡ್ಚಿಕಾಗೊ
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾನಇಂಡಿಯಾನINFlag of Indiana.svg181612111816-12-1106,345,289ಇಂಡಿಯಾನಾಪೋಲಿಸ್ಇಂಡಿಯಾನಾಪೋಲಿಸ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಐಯೊವಐಯೊವIAFlag of Iowa.svg184612281846-12-2802,988,046ದೆ ಮೊಯಿನ್ದೆ ಮೊಯಿನ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಾಸ್ಕಾನ್ಸಾಸ್KSFlag of Kansas.svg186101291861-01-2902,775,997ಟೊಪೆಕವಿಚಿಟ
ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಆಫ್ ಕೆಂಟಕಿಕೆಂಟಕಿKYFlag of Kentucky.svg179206011792-06-0104,241,474ಫ್ರಾಂಕ್‌ಫೋರ್ಟ್ಲೂಯಿವಿಲ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಲೂಯಿಸಿಯಾನ
État de Louisiane
(ಫ್ರೆಂಚ್)
ಲೂಯಿಸಿಯಾನLAFlag of Louisiana.svg181204301812-04-3004,293,204ಬೇಟನ್ ರೂಜ್ನ್ಯೂ ಆರ್ಲಿಯನ್ಸ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮೈನ್ಮೈನ್MEFlag of Maine.svg182003151820-03-1501,317,207ಅಗಸ್ಟಪೋರ್ಟ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮೇರಿಲ್ಯಾಂಡ್ಮೇರಿಲ್ಯಾಂಡ್MDFlag of Maryland.svg178804281788-04-2805,618,344ಆನ್ನಪೋಲಿಸ್ಬಾಲ್ಟಿಮೋರ್[೭]
ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಸಚೂಸೆಟ್ಸ್ಮ್ಯಾಸಚೂಸೆಟ್ಸ್MAFlag of Massachusetts.svg178802061788-02-0606,449,755ಬಾಸ್ಟನ್ಬಾಸ್ಟನ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮಿಷಿಗನ್ಮಿಷಿಗನ್MIFlag of Michigan.svg183701261837-01-2610,071,822ಲ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ಡೆಟ್ರಾಯ್ಟ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮಿನ್ನೆಸೋಟಮಿನ್ನೆಸೋಟMNFlag of Minnesota.svg185805111858-05-1105,197,621ಸೇಂಟ್ ಪಾಲ್ಮಿನ್ನಿಯಾಪೋಲಿಸ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಸಿಸಿಪ್ಪಿಮಿಸ್ಸಿಸಿಪ್ಪಿMSFlag of Mississippi.svg181712101817-12-1002,918,785ಜ್ಯಾಕ್ಸನ್ಜ್ಯಾಕ್ಸನ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಸೂರಿಮಿಸ್ಸೂರಿMOFlag of Missouri.svg182108101821-08-1005,878,415ಜೆಫೆರ್ಸನ್ ಸಿಟಿಕಾನ್ಸಾಸ್ ಸಿಟಿ[೮]
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮಾಂಟಾನಮಾಂಟಾನMTFlag of Montana.svg188911081889-11-0800,957,861ಹೆಲೆನಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ನೆಬ್ರಾಸ್ಕನೆಬ್ರಾಸ್ಕNEFlag of Nebraska.svg186703011867-03-0101,774,571ಲಿಂಕನ್ಒಮಾಹ
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ನೆವಾಡನೆವಾಡNVFlag of Nevada.svg186410311864-10-3102,565,382ಕಾರ್ಸನ್ ಸಿಟಿಲಾಸ್ ವೇಗಾಸ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಹ್ಯಾಂಪ್‌ಶೈರ್ನ್ಯೂ ಹ್ಯಾಂಪ್‌ಶೈರ್NHFlag of New Hampshire.svg178806211788-06-2101,315,828ಕಾಂಕಾರ್ಡ್ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್[೯]
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಜರ್ಸಿನ್ಯೂ ಜರ್ಸಿNJFlag of New Jersey.svg178712181787-12-1808,685,920ಟ್ರೆಂಟನ್ನೆವಾರ್ಕ್[೧೦]
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಮೆಕ್ಸಿಕೊನ್ಯೂ ಮೆಕ್ಸಿಕೊNMFlag of New Mexico.svg191201061912-01-0601,969,915ಸಾಂಟ ಫೆಆಲ್ಬುಕರ್ಕಿ
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಯಾರ್ಕ್ನ್ಯೂ ಯಾರ್ಕ್NYFlag of New York.svg178807261788-07-2619,297,729ಆಲ್ಬನಿನ್ಯೂ ಯಾರ್ಕ್ ನಗರ[೧೧]
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ನಾರ್ತ್ ಕ್ಯಾರೊಲಿನನಾರ್ತ್ ಕ್ಯಾರೊಲಿನNCFlag of North Carolina.svg178911211789-11-2109,061,032ರಾಲೇಶಾರ್ಲಾಟ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ನಾರ್ತ್ ಡಕೋಟನಾರ್ತ್ ಡಕೋಟNDFlag of North Dakota.svg188911021889-11-0200,639,715ಬಿಸ್ಮಾರ್ಕ್ಫಾರ್ಗೊ
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಒಹಾಯೊಒಹಾಯೊOHFlag of Ohio.svg180303011803-03-0111,466,917ಕೊಲಂಬಸ್ಕೊಲಂಬಸ್[೧೨]
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಓಕ್ಲಹೋಮಓಕ್ಲಹೋಮOKFlag of Oklahoma.svg190711161907-11-1603,617,316ಓಕ್ಲಹೋಮ ಸಿಟಿಓಕ್ಲಹೋಮ
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಆರೆಗನ್ಆರೆಗನ್ORFlag of Oregon.svg185902141859-02-1403,747,455ಸಾಲೆಮ್ಪೋರ್ಟ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್
ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಆಫ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ವೇನಿಯಪೆನ್ಸಿಲ್ವೇನಿಯPAFlag of Pennsylvania.svg178712121787-12-1212,432,792ಹ್ಯಾರಿಸ್ಬರ್ಗ್ಫಿಲಡೆಲ್ಫಿಯ
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾವಿಡೆನ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟೇಷನ್ಸ್ರೋಡ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್RIFlag of Rhode Island.svg179005291790-05-2901,057,832ಪ್ರಾವಿಡೆನ್ಸ್ಪ್ರಾವಿಡೆನ್ಸ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಸೌತ್ ಕ್ಯಾರೊಲಿನಸೌತ್ ಕ್ಯಾರೊಲಿನSCFlag of South Carolina.svg178805231788-05-2304,407,709ಕೊಲಂಬಿಯಕೊಲಂಬಿಯ[೧೩]
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಸೌತ್ ಡಕೋಟಸೌತ್ ಡಕೋಟSDFlag of South Dakota.svg188911021889-11-0200,796,214ಪಿಯರ್ಸಿಯುಕ್ಸ್ ಫಾಲ್ಸ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ನೆಸಿಟೆನ್ನೆಸಿTNFlag of Tennessee.svg179606011796-06-0106,156,719ನ್ಯಾಷ್ವಿಲ್ಮೆಂಫಿಸ್[೧೪]
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ಸಸ್ಟೆಕ್ಸಸ್TXFlag of Texas.svg184512291845-12-2923,904,380ಆಸ್ಟಿನ್ಹ್ಯೂಸ್ಟನ್[೧೫]
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಯೂಟಯೂಟUTFlag of Utah.svg189601041896-01-0402,645,330ಸಾಲ್ಟ್ ಲೇಕ್ ಸಿಟಿಸಾಲ್ಟ್ ಲೇಕ್ ಸಿಟಿ
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ವೆರ್ಮಾಂಟ್ವೆರ್ಮಾಂಟ್VTFlag of Vermont.svg179103041791-03-0400,621,254ಮಾಂಟ್ಪೆಲಿಯರ್ಬರ್ಲಿಂಗ್ಟನ್
ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಆಫ್ ವರ್ಜೀನಿಯವರ್ಜೀನಿಯVAFlag of Virginia.svg178806251788-06-2507,712,091ರಿಚ್ಮಂಡ್ವರ್ಜೀನಿಯ ಬೀಚ್[೧೬]
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್WAFlag of Washington.svg188911111889-11-1106,468,424ಒಲಂಪಿಯಸಿಯಾಟಲ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ವೆಸ್ಟ್ ವರ್ಜೀನಿಯವೆಸ್ಟ್ ವರ್ಜೀನಿಯWVFlag of West Virginia.svg186306201863-06-2001,812,035ಚಾರ್ಲ್ಸ್ಟನ್ಚಾರ್ಲ್ಸ್ಟನ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ವಿಸ್ಕಾನ್ಸಿನ್ವಿಸ್ಕಾನ್ಸಿನ್WIFlag of Wisconsin.svg184805291848-05-2905,601,640ಮ್ಯಾಡಿಸನ್ಮಿಲ್ವಾಕಿ
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ವಯೋಮಿಂಗ್ವಯೋಮಿಂಗ್WYFlag of Wyoming.svg189007101890-07-1000,522,830ಶೆಯೇನ್ಶೆಯೇನ್
 • ಮೂಲಗಳು

ಮೂಲಗಳು

 1. "Official USPS Abbreviations" ( HTML). United States Postal Service. 1998. Retrieved 2007-02-26. 
 2. "Table 1: Annual Estimates of the Population for the United States and States, and for Puerto Rico: April 1, 2000 to July 1, 2007" ( CSV). 2007 Population Estimates. United States Census Bureau, Population Division. 2007-12-27. Retrieved 2008-02-21. 
 3. "United States -- States; and Puerto Rico: GCT-T1-R. Population Estimates (geographies ranked by estimate) Data Set: 2007 Population Estimates" ( HTML). 2007 Population Estimates. United States Census Bureau, Population Estimates Program. 2007-07-01. Retrieved 2008-05-03.  Unknown parameter |US-9S&-CONTEXT= ignored (help)
 4. "Annual Estimates of the Population for All Incorporated Places: April 1, 2000 to July 1, 2007" ( CSV). 2007 Population Estimates. United States Census Bureau, Population Division. 2008-07-09. Retrieved 2008-09-08. 
 5. The Hartford-West Hartford-Willimantic Combined Statistical Area is the most populous metropolitan area in Connecticut.
 6. The Miami-Fort Lauderdale-Miami Beach Metropolitan Statistical Area is the most populous metropolitan area in Florida.
 7. Baltimore City and the 12 Maryland counties of the Washington-Baltimore-Northern Virginia Combined Statistical Area form the most populous metropolitan region in Maryland.
 8. The City of Saint Louis and the 8 Missouri counties of the St. Louis-St. Charles-Farmington Combined Statistical Area form the most populous metropolitan region in Missouri.
 9. The 5 southeastern New Hampshire counties of the Boston-Worcester-Manchester Combined Statistical Area form the most populous metropolitan region in New Hampshire.
 10. The 13 northern New Jersey counties of the New York-Newark-Bridgeport Combined Statistical Area form the most populous metropolitan region in New Jersey.
 11. New York City is the most populous city in the United States.
 12. The Cleveland-Akron-Elyria Combined Statistical Area is the most populous metropolitan area in Ohio.
 13. The Greenville-Spartanburg-Anderson Combined Statistical Area is the most populous metropolitan area in South Carolina.
 14. The Nashville-Davidson-Murfreesboro-Columbia Combined Statistical Area is the most populous metropolitan area in Tennessee.
 15. The Dallas-Fort Worth Combined Statistical Area is the most populous metropolitan area in Texas.
 16. The 10 Virginia counties and 6 Virginia cities of the Washington-Baltimore-Northern Virginia Combined Statistical Area form the most populous metropolitan region in Virginia.
Other Languages
azərbaycanca: Ştat (ABŞ)
žemaitėška: JAV valstėjės
беларуская: Штаты ЗША
беларуская (тарашкевіца)‎: Штат ЗША
български: Щати в САЩ
বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী: তিলপারাষ্ট্রর রাজ্যহানি
čeština: Státy v USA
Чӑвашла: АПШ штачĕсем
English: U.S. state
la .lojban.: mergu'e vipygu'e
한국어: 미국의 주
Lëtzebuergesch: Bundesstaat vun den USA
lietuvių: JAV valstijos
latviešu: ASV štati
Plattdüütsch: US-Bundsstaat
Nedersaksies: Stoatn van Amerika
norsk nynorsk: Delstatar i USA
Kapampangan: U.S. state
русский: Штат США
Scots: U.S. state
srpskohrvatski / српскохрватски: Savezne države Sjedinjenih Američkih Država
српски / srpski: Савезне државе САД
українська: Штат США
Tiếng Việt: Tiểu bang Hoa Kỳ
吴语: 美国个州
中文: 美国州份
Bân-lâm-gú: Bí-kok ê chiu
粵語: 美國州份