សញ្ញាយ៉ាកូប៊ី

សញ្ញាយ៉ាកូប៊ី(Jacobi symbol)ត្រូវគេប្រើក្នុងគណិតវិទ្យាក្នុងទ្រឹស្តីបទចំនួន(លេខ)។ វាត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះតាមលោក ឆាល ហ្គូស្តាវ យ៉ាកូប យ៉ាកូប៊ី ។

ទ្រឹស្តីបទ

សញ្ញាយ៉ាកូប៊ីគឺជាលក្ខណៈទូទៅនៃ សញ្ញាឡឺហ្សង់(Legendre Symbol)ដែលត្រូវបានបង្ហាញដោយលោក យ៉ាកូប៊ីនៅឆ្នាំ១៨៣៧។

ចំពោះគ្រប់ចំនួនគត់ និងគ្រប់ចំនួនគត់សេស សញ្ញាយ៉ាកូប៊ីគឺត្រូបានកំនត់ជា ផលគុណនៃសញ្ញាឡឺហ្សង់ដែលត្រូវគ្នានឹងកត្តាបឋមនៃ


ដែល


តាងអោយសញ្ញាឡឺហ្សង់ ដែលកំនត់ចំពោះគ្រប់ចំនួនគត់a និង​ ចំនួនសេសបឋមp ដោយ


ហើយ ផលគុណទទេ

Other Languages
čeština: Jacobiho symbol
Deutsch: Jacobi-Symbol
English: Jacobi symbol
Esperanto: Jakobia simbolo
한국어: 야코비 기호
Nederlands: Jacobi-symbool
português: Símbolo de Jacobi
русский: Символ Якоби
Türkçe: Jacobi sembolü
українська: Символ Якобі
Tiếng Việt: Kí hiệu Jacobi