វិគីភីឌា:ទំព័រអ្នកប្រើប្រាស់

លំហឈ្មោះ វិគីភីឌា
Basic namespacesTalk namespaces
0ចំបងការពិភាក្សា1
2អ្នកប្រើប្រាស់ទំព័រអ្នកប្រើប្រាស់3
4វិគីភីឌាWikipedia talk5
6ឯកសារFile talk7
8MediaWikiMediaWiki talk9
10ទំព័រគំរូTemplate talk11
12ជំនួយHelp talk13
14ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមCategory talk15
100PortalPortal talk101
108សៀវភៅBook talk109
Virtual namespaces
-1ពិសេស
-2Media
Wikipedia guidelines
Behavioral

Assume good faith
Conflict of interest
Don't bite the newbies
Don't disrupt Wikipedia to make a point
Etiquette
Gaming the system
User pages

Content

Citing sources
Identifying reliable sources
Notability

Discussion

Signatures
Talk page guidelines

Editing

Article size
Be bold
Don't add the full text of primary sources
Don't create hoaxes
Edit summary
Patent nonsense

Organization

Categories, lists, and templates
Categorization
Disambiguation
Subpages

Style

Manual of Style
Manual of Style (lists)
Manual of Style (tables)

More
List of policies and guidelines

User pages are pages in the User and User talk namespaces, and are useful for organizing and aiding the work users do on Wikipedia, and facilitating interaction and sharing between users. User pages mainly are for interpersonal discussion, notices, testing and drafts, and, if desired, limited autobiographical and personal content. User pages are available to Wikipedia users personally for purposes compatible with the Wikipedia project and acceptable to the community; Wikipedia is not a blog, webspace provider, or social networking site. Wikipedia policies concerning the content of pages can and generally do apply to user pages, and users must observe these policies. Users believed to be in violation of these policies should first be advised on their talk page using when immediate action is not otherwise necessary.

Terminology and page locations

Note: "Your" in this context means associated with you, not belonging to you.
User page 
Your user page has a name like this: User:Example. (This link is to yours.) Its normal use is to give basic information if you wish, about yourself or your Wikimedia-related activities. You don't have to say anything about yourself. If you prefer to put nothing here then you can redirect it to your user talk page for the convenience of other editors.
User talk page 
Your user talk page (sometimes abbreviated to "your talk page" or "your user talk") has a name like this: User talk:Example. (This link is to yours.) Its normal use is for messages from, and discussion with, other editors. For more information see Help:Using talk pages.

Shortcuts:
WP:UP#SUB
WP:USERSUBPAGE
WP:CREATEUSER#SUB
Video tutorial on creating a user page sandbox
Subpages 
You can create subpages of these, such as User:Example/draft article on violins or User:Example/test and their related talk pages, by navigating to the red-linked (non-existent) page and clicking on the Start the ___ page link. A list of existing subpages can be seen using Special:Prefixindex (for example, Special:Prefixindex/User talk:Example/). You can usually have anything on a subpage that you might have on a user or user talk page, except for a few items (see below) that must be visible to other users if posted. Hierarchies of subpages are also possible. You can have as many subpages as you want but keep in mind that Wikipedia is not a free web host, please use subpages within reason. (See: វិគីភីឌា:Subpages for more information)
User pages or user space 
All of these pages are your user pages or user space. While you do not "own" them, by custom if used reasonably and within these guidelines, you will mostly be left to manage and set them up entirely as you wish.

You also have subpages ending in .js and .css to store any user scripts and skin customizations that you may wish to have when you edit Wikipedia. Only you and administrators can edit such pages, although anyone can view them.

Other useful pages: username policy, user page design center, archiving your talk page, and Wikipedia community information
Other Languages
беларуская (тарашкевіца)‎: Вікіпэдыя:Старонка ўдзельніка
Bahasa Indonesia: Wikipedia:Halaman pengguna
Basa Banyumasan: Wikipedia:Kaca panganggo
Baso Minangkabau: Wikipedia:Laman Pangguno
davvisámegiella: Wikipedia:Geavaheaddjesiidu
Simple English: Wikipedia:User page