Тарифэ

Тарифэ къуапэр

Тарифэ (эсп-бз. Punta de Tarifa) — Еуропэм и ипшэ дыдэ кIэух къуапэ. Эспаниэм и Андалусиэ аутоном зэхэтым и Тарифэ къалэм и къуалапэм деж Iулъ къуапэ. Къуапэр япэм тIыгуу щытауэ иджы континентым дамбэкIэ ирапха щIым и ипшэ-къухьэпIэм деж тетщ.

Езы къуапэр Атлантикэ хышхуэмрэ ЩIылъэку хымрэ я зэхуакум дэкI Гибралтар Iузэвым и нэхъ зэв дыдэ пIэ деж щылъщ. Африкэ Iуфэм нэс километрэу 14 фIэкI дэлъкъым.

ТIыгуу щыта Лас-Паломас зэрыщыту Эспаниэм и зауэ IэмэпсымэкIэ гъэухуауэ щытщ, абы къыхэкIыуи туристхэр къуапэм трагъэхьэну ядэкъым. 1826 гъэм къуапэм тращIыхьащ маяк, иджы къэс лажьэу тетыр.

Къуапэм и цIэр къыздыхэкIыр 710 гъэм Iуфэм деж къитIысыкIауэ щыта хьэрып дзащхьэ Тариф и хьэтыркIэщ.

Сурэтылъэ

Other Languages
azərbaycanca: Mərakeş burnu
беларуская: Марокі
български: Тарифа (нос)
brezhoneg: Beg Tarifa
čeština: Mys Tarifa
español: Punta de Tarifa
français: Pointe de Tarifa
italiano: Punta de Tarifa
日本語: タリファ岬
қазақша: Марроки
македонски: Тарифа (’рт)
Nederlands: Punta de Tarifa
norsk nynorsk: Punta de Tarifa
português: Punta de Tarifa
română: Punta de Tarifa
русский: Марроки (мыс)
српски / srpski: Пунта де Тарифа
українська: Мароккі (мис)
中文: 塔里法角