ესპანური ენის ტესტი (DELE)

ესპანური ენის დიპლომი — ოფიციალური, ესპანური ენის ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატი. ესპანურად Diploma de Español como Lengua Extranjera, ხოლო შემოკლებით კი ჰქვია DELE და სიტყვასიტყვით ითარგმნება „ესპანურის, როგორც უცხო ენის დიპლომი“ . სერტიფიკატს გასცემს სერვანტესის ინსტიტუტი (Instituto Cervantes) ესპანეთის აღზრდის და მეცნიერების სამინისტროს სახელით.

ენობრივი კომპეტენციის საფეხურებრივი დაყოფა

სერტიფიკატის მოსაპოვებლად გამოცდები ესპანურ ენაში სირთულის მიხედვით სამ საფეხურადაა დაყოფილი:

1. ესპანური ენის დიპლომი - საწყისი დონე (DIPLOMA DE ESPAÑOL - NIVEL INICIAL) წარმოადგენს ესპანური ენის საწყის დონეს, რომელიც საკმარისია მხოლოდ ელემენტარული ზეპირი და წერილობითი ურთიერთგაგებინებისათვის.

ნიველ ინისიალის დონე შეესაბამება საერთო ევროპული სარეფერენციო ჩარჩოს B1-ს.
2. ესპანური ენის დიპლომი - საშუალო დონე (DIPLOMA DE ESPAÑOL - NIVEL INTERMEDIO) წარმოადგენს ესპანური ენის საშუალო დონეს, რომელიც მოწმობს ესპანური ენის შემსწავლელის საკმაოდ კარგ დონეს; მას გააჩნია ენის ძალიან კარგი ზოგადი ცოდნა, რაც საჭიროა ყოველდღიური სიტუაციების დასაძლევად.

ნიბელ ინტერმედიოს დონე შეესაბამება საერთო ევროპული სარეფერენციო ჩარჩოს B2-ს.
3. ესპანური ენის დიპლომი - მაღალი დონე (DIPLOMA DE ESPAÑOL - NIVEL SUPERIOR) წარმოადგენს ესპანური ენის მაღალ დონეს, რომელიც მოწმობს ესპანური ენის მცოდნის ძალიან კარგ ენობრივ უნარ-ჩვევებს, რაც მას საშუალებას აძლევს დაძლიოს ნებისმიერი სირთულის ტექსტი.

ნიბელ სუპერიორის დონე შეესაბამება საერთო ევროპული სარეფერენციო ჩარჩოს C2-ს.

საგამოცდო სერტიფიკატებს გასცემს სალამანკას უნივერსიტეტი სერვანტესის ინსტიტუტთან თანამშრომლობაში.