Ամուր կապակցված բաղադրիչներ

Ամուր կապակցված բաղադրիչներով գրաֆ

Ամուր կապակցված բաղադրիչ, ուղղորդված գրաֆը կոչվում է ամուր կապակցված, եթե այն ուղիղ է գրաֆի վրա ամեն մի բարձունքից դեպի մեկ այլ ուրիշ բարձունք։ Մասնավորապես, դա նշանակում է, որ ուղիղները մեկ ուղղության են՝ ուղիղը a-ից դեպի b և միայն ուղիղը b-ից դեպի a։ Գրաֆ G-ի ամուր կապակցված բաղադրիչները նրա մաքսիմալ ամուր կապակցված ենթագրաֆներն են։ Եթե ինչ-որ ամուր կապակցված բաղադրիչ մի բարձունքից բացակայում է, գրաֆի արդյունքն է ուղղորդված ացիկլիկ գրաֆը՝ G կոնդենսացիան։ Ուղղորդված գրաֆը ացիկլիկ է միայն և միայն այն դեպքում, եթե այն չունի ամուր կապակցված ենթագրաֆներ ոչ ավել, քան մեկ բարձունքի հետ, որովհետև ուղղորդված ցիկլը ամուր կապակցված է և յուրաքանչյուր ոչ սովորական ամուր կապակցված բաղադրիչ պարունակում է առնվազն մեկ ուղղորդված ցիկլ։

Other Languages