Spartakus-felkelés

Barikád a Spartakus-felkelés alatt

A Spartakus-felkelés vagy januári felkelés (1919. január 5–12.) egy elbukott, forradalmi fegyveres felkelés volt Berlinben, mely egy fontos epizódját jelentette az 1918–19-es németországi forradalomban lezajló forradalmi és ellenforradalmi erők közötti hatalmi harcoknak. A forradalmi erők vezetői a Németország Független Szociáldemokrata Pártja (Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands – USPD), a forradalmi bizalmiak (Revolutionäre Obleute) hálózata, illetve a Németország Kommunista Pártjának (KPD) egyénileg csatlakozott tagjai voltak. Hagyományosan a Spartakus-felkelés név terjedt el a történeti irodalomban, mely félrevezető, mivel a KPD Központi Bizottsága taktikai szempontból, egyhangúan ellenezte azt.

Története

Előzmények

A karácsonyi harcok után világossá vált, hogy az SPD egyre nyíltabban szövetkezik az ellenforradalmi erőkkel, ezért az USPD képviselői, Hugo Haase, Emil Barth, Wilhelm Dittmann tiltakozásként december 27-én kiléptek a Népmegbízottak Tanácsából. Helyükre Gustav Noske és Rudolf Wissel került, a kormány ezzel kizárólagos SPD irányítás alá került. December 30-án Karl Liebknecht és Rosa Luxemburg, vezetésével megalakult Németország Kommunista Pártja (Kommunistische Partei Deutschlands – KPD), melyben a szektás ultrabaloldaliak alkották a többséget, akik Rosa Luxemburg ellenében megszavazták a nemzetgyűlési választások bojkottját és a kivonulást az SPD befolyás alatt lévő szakszervezetekből. Emiatt a KPD-nél sokkal kiterjedtebb tömegkapcsolatokkal rendelkező forradalmi bizalmiak elutasították a KPD-hez való csatlakozást. Időközben Gustav Noske, ideiglenes hadügyminiszter vezetésével gyors ütemben folyt Berlin környékén a szabadcsapatok, az ún. freikorps egységek szervezése, melyek szélsőjobboldali politikai arculatuk miatt a kormány számára a legmegbízhatóbbnak ígérkeztek a forradalmi erők elleni harcban.

Forradalmi felkelés

Friedrich Ebert immáron tiszta SPD kormánya előtt Emil Eichhorn, Berlin forradalmi szellemű, USPD-tag rendőrfőkapitánya és az irányítása alatt lévő rendőrség volt az egyik elsődleges akadály, hogy politikai akaratát ellenállás nélkül érvényesíthesse a fővárosban. Ezért január 4-én bejelentették Eichhorn azonnali elbocsátását. Ugyanezen a napon Ebert és Noske hat Berlin környéki freikorps egységnél tartott szemlét, mely rávilágít a részükről tudatosan megtervezett provokációra. Eichhorn megtagadta a rendelet végrehajtását, felettes szervnek csak a Munkás- és Katonatanácsok Végrehajtó Tanácsát (Vollzugsrat des Arbeiter- und Soldatenrats Groß-Berlin) ismerte el. Az USPD vezetése, a forradalmi bizalmiak és a KPD képviselői összegyűltek a helyzet megvitatására és úgy határoztak, hogy felhívást adnak ki másnapra – mely vasárnapra esett –, békés tiltakozó tüntetésre. A KPD vezetősége külön is összeült és egyhangúan arról határoztak, hogy egy potenciális felkelést minden körülmények között el kell kerülni. A vártnál sokkal nagyobb, több százezres létszámú demonstráló tömeg gyűlt össze. Harcos beszédek hangzottak el Liebknecht (KPD), Ernst Däumig (forradalmi bizalmiak) és Georg Ledebour (USPD) részéről, melyekre a sokaság lelkesedéssel reagált. A forradalmi hangulatú tömeg spontán akcióval az SPD központi lapjának, a Vorwärtsnek egy elkészült teljes lapszámát a folyóba dobta. [1]

A forradalmi lelkesedés az USPD vezetését is magával ragadta. Január 5-én este, az USPD és a bizalmiak közös forradalmi bizottságot hoztak létre, melyhez egyéni döntéssel Liebknecht és Wilhelm Pieck is csatlakozott. A bizottság kiadott egy röplapot, melyben általános sztrájkra és az Ebert-Scheidemann kormány megdöntésére hívott fel. Január 6-án általános sztrájk bénította meg Berlint, újra hatalmas tüntetések kezdődtek. A demonstrálók elfoglalták a polgári lapok szerkesztőségeit, kiadóit, nyomdáit, megszállták a pályaudvarokat, fegyveres forradalmárok foglalták el a stratégiailag fontos pontokat, szinte a teljes kormányzati negyed az ellenőrzésük alá került. [2]

A látványos kezdeti sikerek mögött azonban a felkelést irányító forradalmi bizottság igen foghíjas volt, a KPD Központi Bizottsága Liebknecht és Pieck egyéni akciójától eltekintve egyhangúan ellenezte a megmozdulást, s a forradalmi bizalmiak két prominens vezetője, Richard Müller és Ernst Däumig is határozottan ellene foglalt állást, illetve az USPD vezetése is megosztott volt. Az 52 fős forradalmi bizottság túl nagy méretű volt az operatív cselekvés irányításához, a tettek helyett vég nélküli vitákat folytattak a szükséges teendőkről. Ez a vezetési cselekvésképtelenség elkezdte demoralizálni a felkelés részvevőit, s sokan kiábrándultan hazamentek. [3]

Forradalmárok a Spartakus-felkelés alatt

Katonai szempontból katasztrofálisnak bizonyult, hogy a legütőképesebb, potenciális forradalmi egység, a Népi Tengerész Hadosztály (Volksmarinedivision) semlegesen foglalt állást, vagyis nem állt a forradalmárok mellé. Stratégiailag a felkelés teljesen szervezetlen volt, ami nagy előnyt biztosított a kormányzat mellett álló reguláris erők számára. Az egyik legnagyobb hiba volt, hogy a Reichstagot nem foglalták el, ahol január 8-án zavartalanul felállíthattak egy 5000 fős kormányhű egységet (Republikanische Soldatenwehr), amely külső segítség nélkül foglalta vissza a kormányzati negyedet. [4] A gyengeség és következetlenség jele volt az is, hogy azok a független szociáldemokraták, akik még néhány nappal korábban a kormányt megdöntöttnek nyilvánították, január 7-étől tárgyalni kezdtek velük, időt hagyva nekik, hogy rendezzék soraikat, s felvonultassák ellenerőiket. Rosa Luxemburg figyelemmel kísérte az eseményeket, s a Die Rote Fahne lapjain, január 8-án megjelent Elmulasztott kötelességek című, aláírás nélküli cikkében bírálta a felkelés vezetésének hibáit, különösen a demoralizáló tárgyalásokat: „Ha az Ebert–Scheidemann-kormánnyal a legélesebb harcban állunk, nem kezdünk ugyanakkor ugyanezzel a kormánnyal »tárgyalásokat«.” [5] Január 9-ére a KPD központi vezetésének (Zentrale) az álláspontja is valamelyest megváltozott, ekkortól már morális kötelességüknek tartották, hogy támogassák a proletariátus harcát, s a forradalmi bizalmiak és az USPD vezetősége mellett, aláíróként szerepeltek egy általános sztrájkra és fegyveres ellenállásra felszólító felhívás végén. [6]

A tárgyalások azonban hamarosan megszakadtak, s Ebert kiadta a támadási parancsot a Berlin körül összevont szabadcsapatoknak. Az első freikorps egységek január 10-én vonultak be Berlinbe, melyeket 11-én újabbak követtek. Az egyik legerősebb ellenállási gócpont a Vorwärts épületében volt, melyet körülbelül 300 forradalmár védett, akik végül 11-én megadási tárgyalásokat kezdeményeztek a számbeli és technikai erőfölényben lévő ellenforradalmi egységekkel. A megtorlás kegyetlenségét jellemzi, hogy a kiküldött parlamentereket brutálisan megkínozták és kivégezték. A fegyvert letevő felkelőket korbáccsal, puskatussal bántalmazták, s többet főbelőttek közülük. [7] Január 12-ére már minden fegyveres ellenállást felszámoltak, sok helyen a felkelők megadták magukat. A harcok a forradalmárok részéről 156 áldozatot követeltek, míg a kormányhű egységek 13 főt veszítettek. Január 15-én rátaláltak Karl Liebknecht és Rosa Luxemburg rejtőzködési helyére, s őrizetbe vették őket. Waldemar Pabst, a legnagyobb freikorps egység parancsnoka hallgatta ki őket, majd mindkettőjüket brutálisan meggyilkolták. A velük együtt elfogott Wilhelm Piecket szabadon engedték. [8] [9]

Más nyelveken