Električni tok

Elektromagnetizam
VFPt Solenoid correct2.svg
Elektricitet · Magnetizam
Elektrostatika
Električni naboj · Coulombov zakon · Električni tok · Gaussov zakon · Električni potencijal · Elektrostatska indukcija · Električni dipolni moment · Gustoća polarizacije

Električni tok ili električni fluks je fizikalna veličina koja predstavlja broj silnica električnog polja koje prolaze kroz određenu plohu (površ). Električni tok je direktno proporcionalan broju električnih silnica koje prolaze kroz zamišljenu (virtualnu) plohu.

Homogeno električno polje

Ako je električno polje homogeno, električni tok kroz plohu vektora površine je:

gdje je vektor električnog polja (s jedinicom ), njegova jačina, površina plohe i kut između linija električnog polja i normale na plohu površine .

Other Languages