Cluster

Primjer računalnog cluster-a (NASA)

Računalni cluster (eng. grozd, skupina) je skup usko povezanih računala koja rade zajedno tako da se mogu gledati kao jedno računalo. Dijelovi clustera su obično, ali ne uvijek, spojeni zajedno brzom lokalnom mrežom (LAN). Clusteri se koriste kako bi povećali performanse i/ili dostupnost iznad one kod jednog računala, dok su, u principu, jeftiniji u usporedbi s jednim računalom istih karakteristika.

Vrste cluster-a

High-availability (HA) clusters (engl. clusteri velike dostupnosti)

Clusteri velike dostupnosti se koriste se prvenstveno kako bi poboljšali dostupnost usluga koje cluster pruža. Rade na principu ponavljajućih čvorova, koji onda pružaju usluge kada zakažu komponente. Najčešća veličina HA cluster-a su 2 čvora, što je minimum za ponovljivost. Implementacijom HA clustera pokušava se eliminirati pojedinačne točke kvarova upravljanjem ponavljanjem. Postoji mnogo komercijalnih implementacija HA clustera za mnoge operacijske sustave. Linux-HA projekt je najčešće korišten HA paket slobodnog softwarea, a koristi Linux OS.

Clusteri za raspoređivanje opterećenja

Load-balancing clusteri funkcioniraju tako da svo opterećenje dolazi kroz jedan ili više front endova, te se tada raspoređuje na više back end-servera. Iako se primarno koriste kako bi poboljšali performanse, obično također uključuju i veliku dostupnost (High-availability) i sposobnosti koje proizlaze iz nje. Takav se cluster ponekad naziva serverska farma. Postoji mnogo komercijalnih Load balancing clustera uključujući Platform LSF HPC, Sun Grid Engine, Moab Cluster Suite i Maui Cluster Scheduler. Linux Virtual Server projekt nudi nam uobičajeni softverski paket za LinuxOS.

High-performance clusters (HPC)(eng. clusteri visokih performansi)

High-performance clusteri služe prvenstveno za povećavanje performansi raspoređivanjem računalnih zadataka na više raznih čvorova u clusteru, i najčešće su korišteni u znastvene svrhe. Najpopularnija HPC implementatcija je cluster s čvorovima kojeg pokreće Linux OS i slobodan software u korišten svrhu postizanja paralelizma. Ovakva konfiguracija se često naziva Beowulf cluster. Takvi clusteri obično vrste posebne programe dizajnirane da koriste mogućnosti paralelizma HPC clustera. Mnoge takve aplikacije koriste libraryje (eng. library-knjižnica) poput MPI koja je napisana posebno za izvršavanje znastvenih programa na HPC-ima.

HPC-i su optimizirani za rad koji zahtjeva komunikaciju između poslova ili procesa koji se izvršavaju na odvojenim računalnim čvorovima. Ovo uključuje izračune gdje međurezultati izračuna jednog čvora utječu na račun drugih čvorova.

Grid računarstvo

Grid računarstvo ili grid clusteri je tehnologija usko povezana s cluster računarstvom. Glavna razlika između gridova i konvencionalnih clustera je to što gridovi obuhvaćaju skup računala koja ne vjeruju u potpunosti jedan drugom, i stoga rade manje kao jedno računalo. Također, gridovi obično podržavaju više heterogene skupove nego što su oni uobičajeni u clusterima.

Grid računarstvo namjenjeno je za rad s opterećenjima koja se sastoje od više nezavisnih poslova (eng. jobs) i paketa, koji ne trebaju razmjenu podataka jedni između drugih tokom procesa izračuna. Gridovi služe za upravljanje poslovima na pojedinim računalima koji se izvršavaju nezavisno o ostatku grid-clustera. Resursi poput kapaciteta za pohranu mogu biti dijeljeni na svim čvorovima, ali međurezultati ne utječu na izvršavanje poslova na odvojenim čvorovima.

Other Languages