મહામયાનગર જિલ્લો

મહામયાનગર જિલ્લો અથવા હાથરસ જિલ્લો ભારત દેશના ઉત્તર ભાગમાં આવેલા સૌથી મોટા એવા ઉત્તર પ્રદેશ રાજ્યમાં આવેલા કુલ ૭૫ (પંચોતેર) જિલ્લાઓ પૈકીનો એક મહત્વનો જિલ્લો છે. મહામયાનગર જિલ્લાનું મુખ્યાલય હાથરસમાં છે.

Other Languages