બસ્તી પ્રાંત

ઉત્તર પ્રદેશના પ્રાંતો

બસ્તી પ્રાંત (Basti division) એ ભારત દેશના ઉત્તર ભાગમાં આવેલા ઉત્તર પ્રદેશ રાજ્યમાં આવેલા વહીવટી પ્રાતો પૈકીનો એક પ્રાંત છે. હાલમાં (૨૦૦૫) આ પ્રાંતમાં નીચે પ્રમાણેના જિલ્લાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે.


Other Languages
भोजपुरी: बस्ती मंडल
हिन्दी: बस्ती मंडल
Nederlands: Basti (divisie)
Simple English: Basti Division