ઝાંસી પ્રાંત

ઉત્તર પ્રદેશના પ્રાંતો

ઝાંસી પ્રાંત (Jhansi division) એ ભારત દેશના ઉત્તર ભાગમાં આવેલા ઉત્તર પ્રદેશ રાજ્યમાં આવેલા વહીવટી પ્રાતો પૈકીનો એક પ્રાંત છે. હાલમાં (૨૦૦૫) આ પ્રાંતમાં નીચે પ્રમાણેના જિલ્લાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે.


Other Languages
हिन्दी: झाँसी मंडल
Nederlands: Jhansi (divisie)
Simple English: Jhansi Division