ગાજીપુર જિલ્લો

ગાજીપુર જિલ્લો ભારત દેશના ઉત્તર ભાગમાં આવેલા સૌથી મોટા એવા ઉત્તર પ્રદેશ રાજ્યમાં આવેલા કુલ ૭૫ (પંચોતેર) જિલ્લાઓ પૈકીનો એક મહત્વનો જિલ્લો છે. ગાજીપુર જિલ્લાનું મુખ્ય મથક ગાજીપુર શહેરમાં આવેલું છે.

Other Languages