કાનપુર દેહાત જિલ્લો

કાનપુર દેહાત જિલ્લો ભારત દેશના ઉત્તર ભાગમાં આવેલા સૌથી મોટા એવા ઉત્તર પ્રદેશ રાજ્યમાં આવેલા કુલ ૭૫ (પંચોતેર) જિલ્લાઓ પૈકીનો એક મહત્વનો જિલ્લો છે. કાનપુર દેહાત જિલ્લાનું મુખ્ય મથક અકબરપુર શહેરમાં આવેલું છે.

Other Languages