Literatura do Romanticismo en Inglaterra

Mary Shelley creou na súa novela O doutor Frankenstein (1818) unha das obras crave do romanticismo.

Inglaterra é, xunto con Alemaña, o berce do Romanticismo. Cunha forte tradición prerromántica, a literatura inglesa da primeira metade do século XIX caracterízase polos seus grandes poetas, o desenvolvemento da novela histórica e o inicio da novela gótica ou de terror.

Precursores

O anxo caído, de William Blake.

No século XVIII varios literatos anticipan o romanticismo. James Thomson mostra na súa lírica a paisaxe como reflexo das emocións do poeta. Edward Young escribe As noites, un poema que introduce o típico ambiente nocturno e terrorífico característico de moitas das obras románticas. Thomas Gray, no seu Elexía escrita nun cemiterio de aldea localiza nun camposanto o asunto desta poesía que tanto influirá na ambientación desta literatura. Con todo, a gran figura que anuncia o estilo foi William Blake, pintor e poeta dun simbolismo moi persoal e creador de imaxes oníricas de resonancias bíblicas que preludian as inquietudes de románticos posteriores. As súas visións afástanse do neoclasicismo imperante no seu tempo e a súa experimentación formal na rima e o ritmo poéticos está na liña da orixinalidade creadora buscada por todos os autores deste movemento. Cancións da inocencia e Cancións da experiencia reflicten non só os ideais do home, senón a desilusión provocada pola evolución da Revolución francesa. Denuncia nestes poemarios o egoísmo humano, o prexudicial das institucións sociais e a indiferenza do mundo ante o sufrimento do individuo.

Con todo, o inicio do romanticismo inglés pode datarse en 1798, ano da publicación anónima de Baladas líricas, con outros poucos poemas, en realidade escrito por William Wordsworth e Samuel Taylor Coleridgge. Nel utilizábase por primeira vez unha linguaxe común para a expresión poética e dábase conta da beleza da natureza como evasión do mundo burgués e industrializado. Esta obra considérase o arranque da literatura romántica anglosaxoa.