Análise harmónica

Os gráficos da análise harmónica amosan como as diferentes lonxitudes de onda interactúan coa luz vermella. Cunha diferenza de λ/2 (lonxitude de onda/2), o vermello está en sincronía perfecta coa súa segunda xeración harmónica no ultravioleta. Todas as outras lonxitudes de onda do espectro visible teñen menos de λ/2 de diferenza entre elas, formando as oscilacións harmónicas nas ondas combinadas.

En matemáticas, a análise harmónica estuda a representación de funcións ou sinais como superposición de ondas "básicas" ou harmónicos.

A análise harmónica investiga e xeneraliza as nocións de series de Fourier e transformadas de Fourier. Ao longo dos séculos XIX e XX converteuse nunha materia enorme con aplicacións en campos diversos como o procesamiento de sinais, a mecánica cuántica ou a neurociencia.

Serie de Fourier

As series de Fourier empréganse para descompor unha función, sinal ou onda periódica como suma infinita ou finita de funcións, sinais ou ondas harmónicas ou sinusoidais; é dicir, unha serie de Fourier é un tipo de serie trigonométrica.

Other Languages