Lord of the Rings ( leabhar )

Tha an Lord of the Rings (Tighearna nam Fàinnean) na leabhar (no leabhraichean) ainmeil a sgrìobh J.R.R. Tolkien. Gu tric tha e air a thaghadh mar an leabhar is fheàrr a chaidh a sgrìobhadh a-riamh. Chaidh sreath de thrì film a dhèanamh mu na leabhraichean. Tha Lord of the Rings 'na dàn mòr sgeul-ghuailneis le J. R. R. Tolkien, iarsmadh ri obair nas tràithe, The Hobbit. Chaidh fhoillseachadh ann an trì leabhar às 1954 ri 1955. Tha dà ceartachadh ann am filmean air dhèanamh, an cuid nas ainmeile a bhith an lìn de trì film Pheadair Jackson fuasgailte às 2001 ri 2003.

Airson tuilleadh eòlas air a' cruinne-cè sgeulach a bheil an sgeul a' tachairt, a' ghabhail a-staigh clàran nam caractar agus suidheachaidhean, seallaibh Meadhan-thalmhainn.

Tha 'n t-ainm na sgeòil bunaichte às an Dorcha Tighearna Sauron às a' Mhordor, an prìomh-nàthair na h-oibre, a chruthaich an Riaghailt Fàinne a cheannsachadh na naoi Fàinne Chumhachd deug, agus mar sin tha e 'na "Thighearna nam Fàinne" a bheil an t-ainm a' chur iomradh air. Bha Sauron, mar sin, 'na shearbhanta de Dorcha Tighearna an t-àma nas tràithe, Morgoth (Melkor), a bheil faicsinneach anns An Silmarillion le Tolkien, an eachdraidh a' Mheadhan-thalmhainn.

Leabhraichean agus mac-leabraichean

Sgrìobhadh

Cha do chuir Tolkien roimh a sgrìobhadh iarsmadh ris An Hàbad, agus sgrìobh obraichean eile 'n àite, a' gabhail a-staigh An Silmarillion ri obair mòr. Sgrìobh e cuideachd iomadh sgeulan-chloinne, a' gabhail a-staigh Roverandom agus Tuathanach Giles na Ham ri foillseachadh.

Bha miann domhainn aige 'sgrìobhadh Eòlas-ur-sgeulachd ris an Sasann, gu h-àraidh 'n dèidh do fhulang uamhasach fad an Cogadh Mòr, far chunnaic e mòran na t-Sasainn a ghràdhaich e 'caochladh agus dh'fhàs e fiosrach mun olc mòr 'san saoghal. Mar sin a thuigsinn a sgrìobhaidhean feumaidh sinn fiosrach a bhith mar a tha Tolkien an sgoilear a' stiùireadh Tolkien an t-ùghdar. Thig am follais a sgrìobhadh an t-eòlas-uirsgeul seo ri cànanaiche an t-Ath nan Damh eòlach gu math leis an Litreachas Meadhan-aoiseach na Roinne Eòrpa mu Thuath 'gabhail a-staigh na obraichean uirsgeulach mòra mar an Sgeulachd Hervarar, an Sgeulachd Völsunga, an Beowulf cumhachdach cho math ris na sgrìobhaidhean Seann-Lochlannais, Sean agus Meadhanach-Beurla. Bha e brosnaichte cuideachd le obraichean neo-Gearmailteach mar an dàn mòr Fionnlainnis Kalevala. Air duine a chruth a chiad chànan aig an aois seachd, bha e air iomain le iarraidh a sgrìobhadh eòlas-uirsgeul air an Sasann air stiùireadh le a nochdadh 'gus ealantas nan dualchas seann seo. Bha 'n dìth air uirsgeul den t-seòrsa gu tric cuspair chòmhraidh 'na choinneamhan leis Na h-Inclingean (co-sgoilearan an t-Ath nan Damh, a bheil air thoirt dealbh air bhith ri Luchd-fionnsgeulach Crìosdaile, a bhiodh 'coinneachadh seachdaineach agus bhruidhinneadh mun uirsgeulan Innis Tìleach agus an sgrìobhaidhean fhèin neo-fhoillsichte). Dh'aontaich Tolkien le aon nan sgrìobhadair eile a' bhuidhne, C.S. Lewis, a mura biodh ann uirsgeulan iomchaidhe air an Sasann mar sin dh'fheumamaid a sgrìobhadh an n-obrach fhèin. Tha 'n obrach Tholkien ciallaichte am bitheantas 'san dòigh seo.

Brosnaichte le fhoillsichearan, thòisich e 'Hàbad nuadh' san Dùbhlachd 1937. An dèidh do iomadh thòiseachaidhean greòigichte, thàinig am follais an sgeul na h-Aon Fàinne a dh'aithghearr, agus dh'atharraich an leabhar às a bith iarsmadh dhan Hàbad, ri bhith, sa' chuspair, nas motha iarsmadh dhan Silmarillion neo-fhoillsichte. Ràinig an smuain a' chiad cheann-puist (Cuirm Fad-Sùilichte) cruthaichte gu h-iomlan, ged cha d'ràinig na h-adhbharan air chùl an dol a seallabh Bhilbo, agus a' chiall na Fàinne, còmhla ris an t-ainm An Tighearna nam Fàinnean gus an t-Earrach 1938. Gu h-àrsaideach bha e 'rùnachadh a sgrìobhadh sgeul eile far chleachd Bilbo suas uile ionmhas agus bha 'rannsachadh air cuairt-dànachd eile a fhaotainn barrachd; ge-tà chuimhnich e 'n Fàinne agus na cumhachdan gun robh aice agus shocraich a sgrìobhadh mu sin an àite. Thòisich e ga sgrìobhadh le Bilbo ris a' phrìomh-charactar ach shocraich e gun robh an sgeul ro-chudthromach a chleachdadh 'n Hàbadach beothail mar sin rannsaich Tolkien a chleachdadh cuideigin às an teaghlach Bhilbo. Smaoinich e mu cleachdadh 'n mac Bhilbo ach shìolraich seo beagan cheistean nach robh air fhreagairt 'san Hàbad timcheall far a bh' a bhean agus ciamar a b' urrainn do Bilbo leigeil a mhac dhol a-steach dhan seòrsa chunnairt sin, mar sin dh'amhairc e ri fionnsgeul far a bha e 'n mach-bràthar an laoich a fhuair an nì na cumhachd, agus mar sin a-steach do beatha thàinig an Hàbad Frodo.

Bha sgrìobhadh mall seach an iarraidh na h-iomlanachd Tholkien, agus bha air bhacadh gu tric le a dhleasnasan ri neach-ceasnachaidh, agus dleasnasan sgoilearach eile. (A dh'innse na fìrinn, bha 'n ciad ciallradh na Hàbad sgrìobhte air duilleag fhalamh a dh'fhàg oileanach air pàipear-deuchainne gun robh Tolkien a' cur an òrdugh - "Ann an toll 'san tìr dh'fhuirich ann Hàbad"). Tha e 'nochdadh a dh'fhàg e 'n leabhar dham chuid-mhòir na bliadhna 1943 agus thòisich e i a-rithist 'san Ghiblean 1944. Bha 'n oidhirp seo sgrìobhte ri leansgeul do Christopher Tolkien agus C.S. Lewis - bidh an duine sean air chur amlaidhean nam caractar ri bha iad sgrìobhte fad bha e 'dèanamh dleasnas 'san Afraga 'san Feachd-Adhair Rìoghail. Rinn e brùth eile sa' bhliadhna 1946, agus dh'fhoillsich amhladh na làmh-sgrìobhainn do fhoillsichearan 'san 1947. Bha 'n sgeul crìochnaichte gu buadhach an t-ath-bhliadhna, ach cha do chrìochnaich ath-sgrùdachadh mìrean nas muiche na t-obrach gus a' bhliadhna 1949.

Lean connsachadh le fhoillsichearan, Ailean & Unwin, dhan leabhar a bhith air chur an tairgse ri Collins 'san 1950. Chuir e roimhe An Silmarillion (fhèin neo-sgrùdaichte gu mòr an uair sin) a bhith foillsichte còmhla ris An Tighearna nam Fàinnean, ach cha robh A&U aindeonach a dhèanamh seo. An dèidh do chur fios gu aig a' Chollins, chuir Milton Waldman an cèill am beachd gun robh deasachadh cabhagach a dhìth air Tighearna nam Fàinne fhèin, thagair e fa dheòidh a dh'fhoillsicheadh iad an leabhar sa' bhliadhna 1952. Cha do rinn iad sin, agus mar sin liùg Tolkien ri Ailean agus Unwin, ag ràdh "Smaoinichinn gu sona 'n foillseachadh de rud sam bith na cungaidhe".

Foillseachadh

Air foillseachadh, (seach gu mòr ri gainnean a' phàipeir an dèidh dham chogadh, ach cuideachd a chumail an luach na chiad leabhar sìos) bha 'n leabhar book roinnte 'steach do trì leabhar ( Comann na Fàinne: Leabhraichean I and II; An Dà Thur: Leabhraichean III is IV; agus Tilleadh an Rìgh: Leabhraichean V and VI, sia fo-sgrìobhadh). Lean dàilean le dèanamh fo-sgrìobhaidhean agus dealbhan-dùthcha ris na rudan seo a bhith foillsichte nas fhadalaiche na chuir e dòchas air gu h-àrsaideach - air an t- Iuchar 29mh agus an t- Samhain 11mh 1954 agus an Dàmhair 20mh 1955 'san Rìoghachd Aonaichte, beagan nas fhadalaiche anns na Stàitean Aonaichte. Bh' Tilleadh an Rìgh maillichte gu h-àraidh. Cha do mheal e, ge-tà, an t-ainm An Tilleadh an Rìgh, a' mothachadh a dh'fhoillsicheadh e cus an ghnìomhaidh. Chomhairlich e gu h-àrsaideach Cogadh na Fàinne ach bha sin air chur à dreuchd le foillsichearan.

Bha na leabhraichean foillsichte fo suidheachadh 'codachadh nan rath', far chan fhaigheadh Tolkien iasad no dleas-ùghdair gus bha na leabhraichean gu cothrom air bhriseadh, ach as dèidh sin ghabhadh cuid mhòr nan rath.

Bha clàr-amais dham chruinneachadh nan trì-leabhar aig an deireadh an treas leabhair air ghealladh sa' chiad leabhar. Ge-tà, dhearbh seo a bhith neo-dhèantach a chruinneachadh ann am meidh-àma chothromach. Nas fhadalaiche, sa' bhliadhna 1966, ceithir clàr-amais nach robh cruinnichte le Tolkien leasaichte ris Tilleadh an Rìgh.

Seach bha 'n ceangal nan trì-leabhar roinnte cho leathann, tha 'n obrach air thoirt iomradh air an Tighearna nam Fàinne "trì-mìr". Chleachd Tolkien fhèin an facal "trì-mìr" air an obair, ged cha do smaoinich e seo a bhith ceart, as seach bha e sgrìobhte 'gus air chiallachadh ri aon ùirsgeul.

Lean cruinneachadh seachd-leabhar 1999 (Clò-bhualadh Mìle-bliadhna) Breatannach an earrann nan sia leabhar a sgrìobh Tolkien, ach leis na Fo-sgrìobhaidhean às an deireadh an Leabhair VI ceangailte ri clò-bhualadh air leth. Tha litrichean Tolkien a' nochdadh air na cnàimhean-droma a' chruinneachadh a bheil a' gabhail a-staigh clàr daingeann (CD).

Bha na h-ainmean fa leth dhan leabhraichean a' chruinneachaidh socraichte anàs dèidh a bhàs, bunaichte air cothlamadh nam comhairleachadh a rinn Tolkien fad a bheatha, na h-ainmean nan leabhar, agus an t-aodach iomlan -:

  • T Leabhar I: Siubhailidh na Fàinne 'mach
  • O Leabhar II: Thèid an Fhàinne dhan Deas
  • L Leabhar III: Brathadh an t-Isengard
  • K Leabhar IV: Thèid an Fhàinne dhan Ear
  • I Leabhar V: Cogadh na Fàinne
  • E Leabhar VI: Deireadh na Treasamh Linne
  • N Fo-sgrìobhaidhean

Tha na h-ainmean na t-obrach iomlain giorraichte gu tric ri 'ATnF', 'ATNF', no gu soirbh 'TF', agus na trì leabhair ri CF, ACNF, no AcnF (An Comann na Fàinne), DT no NDT (Na Dà Turaid), agus TR, ATNR, no ATNR (An Tilleadh na Rìgh).

Comharraichibh gun robh na trì ainm Tilleadh an Dubhair , Brathadh an t-Isengard agu Cogadh na Fàinne air chleachdadh le Christopher Tolkien anns An Eachdraidh an Tighearna nam Fàinnean.

Bha roinn nan àite 'gus nam caractar brosnaichte leis an òige Tholkien 'san Sarehole ('n uair sin baile beag Warwickshire, an-dràsda cuid Bhirmingham) agus sa' Bhirmingham fhèin.

Other Languages
Alemannisch: Der Herr der Ringe
العربية: سيد الخواتم
беларуская: Уладар Пярсцёнкаў
беларуская (тарашкевіца)‎: Уладар Пярсьцёнкаў
čeština: Pán prstenů
客家語/Hak-kâ-ngî: Mô-kài
עברית: שר הטבעות
Bahasa Indonesia: The Lord of the Rings
日本語: 指輪物語
한국어: 반지의 제왕
Ripoarisch: Dr Herr dr Ringe
Кыргызча: Теңир шакеги
Lëtzebuergesch: The Lord of the Rings
lietuvių: Žiedų valdovas
Bahasa Melayu: The Lord of the Rings
norsk nynorsk: Ringdrotten
Runa Simi: Siwikunap Apun
srpskohrvatski / српскохрватски: The Lord of the Rings
Simple English: The Lord of the Rings
slovenščina: Gospodar prstanov
Kiswahili: Bwana wa Mapete
українська: Володар перснів
中文: 魔戒
Bân-lâm-gú: Chhiú-chí Ông
粵語: 魔戒