کیهان (ابهام‌زدایی)

کیهان می‌تواند در معانی زیر به کار رود:

زبان های دیگر