کوبیدگی (علوم رایانه)

در علوم کامپیوتر، هنگامی‌که بخش حافظهٔ مجازی کامپیوتر در حالت صفحه‌بندی ثابت قرار دارد، نیاز به انتقال فراوان داده‌ها بین حافظه اصلی و دیسک وجود داشته باشد، کوبیدگی رخ می‌دهد که باعث محرومیت از عملیات وابسته به پردازنده می‌شود. کوبیدگی باعث کاهش عملکرد کامپیوتر یا حتی فروپاشی آن می‌شود. این موقعیت می‌تواند تا یافتن علت آن ادامه پیدا کند.

زبان های دیگر