کامپانین

سامانهردیفاشکوبسن (میلیون سال)
پالئوژنپالئوسندانین→ پس از آن
کرتاسه
پسین
ماستریختین۶۶–۷۲,۱
کامپانین۷۲,۱–۸۳,۶
سانتونین۸۳,۶–۸۶,۳
کنیاسین۸۶,۳–۸۹,۸
تورونین۸۹,۸–۹۳,۹
سنومانین۹۳,۹–۱۰۰,۵

پیشین
آلبین۱۰۰,۵–~۱۱۳
آپتین~۱۱۳–~۱۲۵
بارمین~۱۲۵–~۱۲۹,۴
هاتریوین~۱۲۹,۴–~۱۳۲,۹
والانجینین~۱۳۲,۹–~۱۳۹,۸
بریاسین~۱۳۹,۸–~۱۴۵
ژوراسیکپسینتیتونین→ پیش از آن

کامپانین (انگلیسی: Campanian) در مقیاس زمانی زمین‌شناسی، یک عصر از دور کرتاسه پسین یا پنجمین اشکوب از شش اشکوب ردیف به‌شمار می‌رود. کامپانین در ستون چینه‌شناسی پس از اشکوب سانتونین و پیش از ماستریختین جای می‌گیرد. عصر کامپانین از حدود ۰٫۷ ± ۸۳٫۶ میلیون سال پیش آغاز شده و تا حدود ۰٫۶ ± ۷۲٫۱ میلیون سال پیش ادامه یافت.

  • منابع

منابع

دوره کرتاسه
پیشین پسین
بریاسین | والانجینین | هاتریوین
بارمین| آپتین | آلبین
سنومانین | تورونین | کنیاسین
کامپانین | ماستریختین