چاربردار جریان

در فیزیک، و در نسبیت خاص و عام، چاربردار جریان،[۱] چاربردار تبدیلات لورنتس است که به‌جای چگالی جریان در الکترومغناطیس جایگزین شده و به صورت زیر تعریف می‌شود:

که در آن:

c سرعت نور
ρ چگالی بار
J چگالی جریان قراردادی
a شاخصه فضازمان است.

بنا به اصل بقای بار در تبدیلات لورنتس، دیورژانس J برابر صفر است:

که در آن D تعمیم‌یافته گرادیان برای چاربردار هاست و به صورت تعریف می‌شود. و در آن از قرارداد جمع‌زنی اینشتین بهره برده شده:

گاهی مشتق‌گیری فوق را به صورتی دیگر می‌نویسند:

و در نسبیت عام:

جستارهای وابسته

زبان های دیگر