پرمین

سامانهردیفاشکوبسن
(میلیون سال پیش)
تریاسپیشینایندوئن→ پس از آن
پرمینلوپینجینچانگسینگین۲۵۲٫۲–۲۵۴٫۱
ووچیاپینگین۲۵۴٫۱–۲۵۹٫۸
گوادالوپینکاپیتانین۲۵۹٫۸–۲۶۵٫۱
ووردین۲۶۵٫۱–۲۶۸٫۸
رودین۲۶۸٫۸–۲۷۲٫۳
سیسورالینکونگورین۲۷۲٫۳–۲۸۳٫۵
آرتینسکین۲۸۳٫۵–۲۹۰٫۱
ساکمارین۲۹۰٫۱–۲۹۵٫۰
آسلین۲۹۵٫۰–۲۹۸٫۹
کربونیفرپنسیلوانینگژلین→ پیش از آن
زمان‌بندی زمین‌شناسی
 پیدازیستی (فانروزوئیک)  نوزیستی (سنوزوئیک) کواترنری
نئوژن
پالئوژن
 میانه‌زیستی (مزوزوئیک) کرتاسه
ژوراسیک
تریاس
 دیرینه‌زیستی (پالئوزوئیک) پرمین
کربونیفر
دوونین
سیلورین
اردویسین
کامبرین
 نهان‌زیستی  (پرکامبرین)پیشین‌زیستی (پروتروزوئیک)
نخست‌زیستی (آرکئن)
پیشازیستی (هادئن)

پرمین (Permian) یکی از دوره‌های زمین‌شناسی از دوران دیرینه‌زیستی است.

نام پرمین برای نخستین بار به رسوبات دریایی مربوط به اواخر دوران دیرینه‌زیستی سرزمین پرم واقع در روسیه اطلاق گردیده است.


طول عمر دوره از ۲۵۰ تا ۲۹۰ میلیون سال قبل بوده است. گذر زیرین دوره پرمین با فسیلهای شواژرنیا یا دوکفه‌ای پالئودونتا و گذر فوقانی آن با براکیوپودهای پرودوکتیده و فسیل آمونوئیدها مشخص می‌گردد. در بعضی نقاط دنیا مثل جلفای ارس (مرز ایران و روسیه) گذر بین رسوبات پرمین و تریاس مشخص نیست و مجموعه این رسوبات به پرموتریاس معروفند. بطور کلی دو نوع رخساره مهم در دوره پرمین را می‌توان تشخیص داد، یکی رخساره دریایی و دیگری رخساره مردابی و خشکی.

  • منابع

منابع

دوران دیرینه‌زیستی
کامبرین اردویسین سیلورین دوونین کربنیفر پرمین