نقد فلسفه حق هگل

نقد فلسفه حق هگل (آلمانی: Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophieدست نوشته‌ای از کارل مارکس فیلسوف سیاسی آلمانی است که در سال ۱۸۴۳ برای سالنامه آلمانی فرانسوی نوشته شده است.

این نوشته در طول عمر مارکس چاپ نشد و تنها یک معرفی از آن منتشر شد. این نوشته حاوی نظرات و نقدهای مارکس دربارهٔ کتاب عناصر فلسفه حق هگل است که در سال ۱۸۲۰ منتشر شده بود.

از نقدهای مهم مارکس در این کتاب انتقاد به انتزاعی بودن بحث‌های هگل دربارهٔ دیالکتیک است. مارکس در این کتاب به بیان نظریات خود در زمینه از خود بیگانگی، کارکرد مذهب، دیالکتیک هگلی، و همچنین تحلیل روابط میان جامعه مدنی و جامعه سیاسی پرداخته است.

جستارهای وابسته

زبان های دیگر