نام‌گذاری اجرام آسمانی

تعیین موقت نجومی قراردادی نجومی می‌باشد برای نام‌گذاری سریع اما موقت اجسام اکتشافی. اسامی انتخابی توسط این قرارداد فقط به منظور ثبت اولیه می‌باشد و پس از مطالعات لازم با اسمی مرتبط ولی دائمی جایگزین می‌شود. اما این قانون سطوح مختلفی دارد، به‌طور مثال در مورد سیارکها معمولاً اسامی انتخابی اولیه به صورت دائم بر روی سیارک مورد نظر می‌ماند و از طرف نهادی تغییر نمی‌کند.

سیارک‌ها

سیستم کنونی نام‌گذاری سیارات کوچک (سیارکها، قنطورس، اجرام تغییر یافتهٔ نپتونی) از سال ۱۹۲۵ به صورتی بوده که با جاگذاری اعداد صعودی با توجه به ترتیب کشف شده بعد از دو حرف لاتین انجام می‌پذرفته و اغلب این اعداد بی ارتباط با سال و تاریخ اکتشاف هم نبوده. به‌طور مثال حرف "Y" برای اشاره به سال یا "D" برای روز و همین‌طور حروف دیگر در جاهای مناسب خود.

زبان های دیگر